اندیشه نوین دینی, دوره (10), شماره (38), سال (2014-12) , صفحات (115-134)

عنوان : ( عصمت فرشتگان شواهد موافق و مخالف )

نویسندگان: امیر راستین طرقی , علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از ویژگی های فرشتگان که برآمده از متون دینی است، وصف عصمت می باشد. در میان اندیشمندان مسلمان، اصل وجود این صفت، مورد اتفاق بوده و آنچه محل مناقشه و اختلاف می باشد، پذیرش یا انکار آن به عنوان وصفی ذاتی و جبلی فرشتگان است؛ یعنی نزاع اصلی بر سر آن است که آیا تمام کارگزاران غیبی الهی، معصومند و هرگز هیچ گونه خطایی از ایشان سر نمی زند، یا اینکه تنها برخی از آنها واجد این موهبت هستند و در طبیعت فرشته، امکان ورود خطا و عصیان، وجود دارد. در این نوشتار به طرح و بررسی ادله هر دو طرف می پردازیم و در انتها روشن می شود که در مجموع، ادله و شواهد طرف داران عصمت فرشتگان از اتقان بیشتری برخوردار است. زیرا ایشان علاوه بر ارائه دلایل نقلی معتبر فراوان، شواهد عقلی نیز بر آن یافته اند و نیز به خوبی از عهده پاسخ به شبهات مخالفین برآمده اند.

کلمات کلیدی

, فرشتگان, عصمت, ویژگی ذاتی, موافقان, مخالفان, ماهیت ابلیس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043928,
author = {راستین طرقی, امیر and کهنسال, علیرضا},
title = {عصمت فرشتگان شواهد موافق و مخالف},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2014},
volume = {10},
number = {38},
month = {December},
issn = {2008-9481},
pages = {115--134},
numpages = {19},
keywords = {فرشتگان، عصمت، ویژگی ذاتی، موافقان، مخالفان، ماهیت ابلیس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عصمت فرشتگان شواهد موافق و مخالف
%A راستین طرقی, امیر
%A کهنسال, علیرضا
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2014

[Download]