تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (10), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (59-66)

عنوان : ( تعیین برنامه زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی شهرستان بروجرد) )

نویسندگان: حدیث کاوند , علی رضا سرگزی , سیده صدیقه احمدزاده , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، کاربرد برنامه ریزی کسری در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان بروجرد با اهداف کشاورزی پایدار بود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، از طریق تکمیل پرسشنامه و آمار و اطلاعات جهاد کشاوری شهرستان در سال 90-89 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که الگوی کشت فعلی با الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی کسری اختلاف چشمگیری دارد. هم چنین با توجه به یافته ها، سطح زیر کشت گندم، ذرت، یونجه و جو افزایش و سطح زیر کشت چغندرقند و باقلا کاهش یابد. لذا توصیه می شود سیاست گذاران به گونه ای برنامه ریزی نمایند که ضمن در نظر داشتن نیازهای برنامه-ای، توجه خاصی به حفظ و ارتقاء شاخص پایداری داشته باشند.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی کسری, کشاورزی پایدار, الگوی کشت, شهرستان بروجرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043931,
author = {حدیث کاوند and علی رضا سرگزی and سیده صدیقه احمدزاده and صبوحی صابونی, محمود},
title = {تعیین برنامه زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی شهرستان بروجرد)},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2013},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-7286},
pages = {59--66},
numpages = {7},
keywords = {برنامه ریزی کسری، کشاورزی پایدار، الگوی کشت، شهرستان بروجرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین برنامه زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی شهرستان بروجرد)
%A حدیث کاوند
%A علی رضا سرگزی
%A سیده صدیقه احمدزاده
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ 2251-7286
%D 2013

[Download]