کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, دوره (8), شماره (2), سال (2012-4) , صفحات (121-137)

عنوان : ( بررسی تطبیقی مرثیه های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند )

نویسندگان: عباس عرب , حسن خلف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرثیه سرایی یکی از انواع ادب غنایی است که از دیرباز حضور گسترده خود را در دیوان های شعری ادب عربی و فارسی تثبیت کرده است. این نوع ادبی که غالباً منحصر به بیان مناقب و فضائل متوفی است، شعرای زیادی را در ادبیات این دو قوم به خود دیده است. از جمله این شعرا، ابن رومی و خاقانی هستند که به سبب از دست دادن فرزندان خود، در برخی از مضامین شعری مشترک هستند. یکی از این مضامین، مرثیه هایی است که این دو شاعر در سوگ فرزندان خود سروده اند. سوگواری های ابن رومی و خاقانی با توجه به موضوعات مشترکی مانند شکوه از روزگار، بیان خاطرات متوفی، دوری گزیدن از شادی به سبب از دست دادن فرزند، ناامیدی، توصیف سنگدلی پدر و توصیف لحظات بیماری متوفی، امکان مقایسه و بررسی تطبیقی را دارند. نگارندگان بر این باورند که ابن رومی در به تصویر کشیدن این موضوعات از خاقانی موفق تر بوده است؛ زیرا او در گزینش واژگان با طبع و سرشت خود همگام بوده و هیچ-گاه خود را به تکلف نیفکنده است. به همین دلیل شعر او از صداقت عاطفه برخوردار است. اما در مقابل، خاقانی گاه با استعمال واژگانی هم چون طرب، چنگ و بربط که تناسبی با مرثیه ندارند و گاه با تشبیهات متکلفانه از ارزش هنری مرثیه خود کاسته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است. این جستار بر آن است تا ضمن تبیین و تشریح موضوعات مشترک در مرثیـه های ابـن رومی و خـاقانی، بـه نقـد و بـررسی تطبیقی سبک و اسلوب هنری سوگنامه های این دو بپردازد.

کلمات کلیدی

, ادبیات تطبیقی, مرثیه سرایی, سوگ فرزند, عاطفه, ابن رومی, خاقانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043943,
author = {عرب, عباس and خلف, حسن},
title = {بررسی تطبیقی مرثیه های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند},
journal = {کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {April},
issn = {2228-7639},
pages = {121--137},
numpages = {16},
keywords = {ادبیات تطبیقی، مرثیه سرایی، سوگ فرزند، عاطفه، ابن رومی، خاقانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی مرثیه های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند
%A عرب, عباس
%A خلف, حسن
%J کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی
%@ 2228-7639
%D 2012

[Download]