سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران , 2014-10-23

عنوان : ( تعیین سهم تولید رواناب زیرحوضه ها با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی )

نویسندگان: محمود آذری , شیرکو ابراهیمی محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجرای بهترین اقدامات مدیریتی با هدف کنترل رسوب، رواناب و آلاینده ها از منابع غیر نقطه ای در کل سطح حوزه آبخیز توجیه اقتصادی و اجرایی لازم را ندارد به همین خاطر تعیین مناطق موثره به عنوان یکی از اقدامات اولیه در مدیریت حوضه و کاهش ورود آلاینده ها به پیکره های آبی مطرح می باشد. استفاده از مدل های توزیعی به دلیل تعیین توزیع مکانی رواناب ابزاری موثر در دستیابی به این اهداف می باشد. در این تحقیق با هدف تعیین سهم واحدهای مختلف هیدرولوژیکی حوزه آبخیز قره سو در استان گلستان از مدل SWAT استفاده گردید بدین منظور با تهیه ورودی های مدل شامل مدل رقومی ارتفاع، نقشه خاک و کاربری اراضی و اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژی حوزه اقدام به واسنجی و اعتبار سنجی مدل گردید. سپس سهم هر زیرحوزه در تولید رواناب کل حوزه تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که سه زیرحوزه که در مجموع 22 درصد وسعت حوزه را شامل می شوند 63 درصد رواناب حوضه را تولید می کنند. نتایج تحقیق حاضر اهمیت توجه به نحوه مشارکت زیرحوزه های مختلف در رواناب و تمرکز اقدامات مدیریتی در این واحدها را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی آبخیز, بارش - رواناب, بهترین اقدامات مدیریتی, اولویت بندی, SWAT.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043946,
author = {آذری, محمود and شیرکو ابراهیمی محمدی},
title = {تعیین سهم تولید رواناب زیرحوضه ها با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی},
booktitle = {سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {شبیه سازی آبخیز، بارش - رواناب، بهترین اقدامات مدیریتی، اولویت بندی، SWAT.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سهم تولید رواناب زیرحوضه ها با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی
%A آذری, محمود
%A شیرکو ابراهیمی محمدی
%J سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران
%D 2014

[Download]