سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری , 2014-02-28

عنوان : ( بررسی تاثیر ظرفیت های تشخیص، ادغام و دگرگونی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک سازمان )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , طاهره نبی زاده , میثم صادقی طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تاثیر مکانیزم های یادگیری ادغام و تشخیص و دگرگونی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک سازمان شکل گرفته است. برای نیل به این هدف نمونه ای 120 نفری از کارکنان تحصیلکرده شر کت های بیمه سطح مشهد با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید و درنهایت داده های جمع آوری شده تحقیق، با استفاده از نرم افزار آموس تحلیل گردید. در نهایت نیز بحث و نتیجه گیری تحقیق ارائه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که مکانیزم یادگیری ادغام از طریق مکانیزم ظرفیت شناخت بر نوآوری استراتژیک تاثیر بسزایی دارد ولی مکانیزم ادغام از طریق ظرفیت دگرگونی بر نوآوری استراتژیک تاثیری ندارد. همچنین ارتباط مستقیم و بدون واسطه مکانیزم یادگیری ادغام بر نوآوری استراتژیک تایید نگردید و ارتباط مکانیزم تشخیص از طریق ظرفیت دگرگونی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک تایید گردید. نتایج این تحقیق، کاربردهای گسترده ای در عرصه بازاریابی و فعالان این عرصه با تاکید تمرکز بر مشتری و اطلاعات مرتبط با آن، دارد.

کلمات کلیدی

, نوآوری استراتژیک, ظرفیت تشخیص, ادغام, دگرگونی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043950,
author = {رحیم نیا , فریبرز and نبی زاده, طاهره and صادقی طرقی, میثم},
title = {بررسی تاثیر ظرفیت های تشخیص، ادغام و دگرگونی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک سازمان},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری},
year = {2014},
location = {کیش, ايران},
keywords = {نوآوری استراتژیک، ظرفیت تشخیص، ادغام، دگرگونی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ظرفیت های تشخیص، ادغام و دگرگونی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک سازمان
%A رحیم نیا , فریبرز
%A نبی زاده, طاهره
%A صادقی طرقی, میثم
%J سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری
%D 2014

[Download]