پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (190-200)

عنوان : ( تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی )

نویسندگان: عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا شهدادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش، اثرات جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه،متابولیت های خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی بررسی شد. بدین منظور 3 رأس گوسفند نر بلوچی مجهز به کانولای شکمبهای و شیردانی در 30 % یونجه، 20 % کاه و 50 % کنسانتره (بر ( 3 به طور تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. جیره های آزمایشی شامل: 1 × قالب یک طرح مربع لاتین 3 اساس ماده خشک) و در جیره های 2 و 3 به ترتیب به میزان 15 و 30 % یونجه توسط پوسته پسته جایگزین شد. نتایج آزمایش نشان داد که ماده خشک اختلاف معنی داری NDF و ADF ، مصرفی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. قابلیت هضم کل لوله گوارش برای ماده خشک، ماده آلی بین تیمارها نداشت، اما برای پروتئین خام به طور معنی دار کاهش یافت. غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با افزایش تانن در جیره به طور معنی دار تغییر معنی داری نداشت. نیتروژن مصرفی، نیتروژن دفعی از طریق ادرار و VLDL و LDL ،HDL ، کاهش یافت. غلظت آنزیم های کبدی، کلسترول نیتروژن هضم شده به طور معنی دار کاهش، اما نیتروژن دفعی از طریق مدفوع به طور معنی داری افزایش یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از پوسته پسته در سطح 30 درصد ماده خشک در جیره بره های بلوچی با تأمین سطح مناسبی از تانن می تواند بدون تأثیر منفی بر مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی، سبب بهبود عملکرد حیوان شده و با افزایش دفع نیتروژن از ادرار به مدفوع از لحاظ زیست محیطی بسیار سودمند باشد.

کلمات کلیدی

, تانن, قابلیت هضم, مصرف خوراک, توازن نیتروژن, گوسفند نر بلوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043953,
author = {رحیمی, عطیه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور and شهدادی, علیرضا},
title = {تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-3106},
pages = {190--200},
numpages = {10},
keywords = {تانن، قابلیت هضم، مصرف خوراک، توازن نیتروژن، گوسفند نر بلوچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی
%A رحیمی, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A شهدادی, علیرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2013

[Download]