پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (157-164)

عنوان : ( تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان) )

نویسندگان: رضا ولی زاده , رشید صفری , سید احسان غیاثی , حمیدرضا عشقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مراحل مختلف گل دهی از مراتع کوهپایه ای استان خراسان جمع آوری شد. ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری (Salvia leriifolia) گیاه نوروزک ماده خشک، پروتئین خام و فیبر نامحلول در شوینده خنثی برای گیاه کامل (ساقه و برگ) در مراحل مختلف گل دهی و برگ گیاه، یونجه خشک و کاه تریتیکاله با استفاده از 4 رأس گاو دارای فیستولای دائمی اندازه گیری شد. درصد پروتئین خام، برای گیاه کامل در اوایل، اواسط و پایان گل دهی و برای 3 درصد بود. / 13 و 85 / 15 درصد و برای یونجه خشک اواخر گل دهی و کاه تریتیکاله بترتیب 99 /81 ،9/57 ،16/10 ،9/ برگ گیاه نوروزک بترتیب 47 نتایج تجزیه پذیری تیمارها تا 96 ساعت با استفاده از کیسه های نایلونی نشان داد که تجزیه پذیری ماده خشک، پروتئین خام و بخش نا محلول در شوینده خنثی تا 24 ساعت اول بعد از انکوباسیون با شدت بیشتر و با نرخ کمتر تا 48 ساعت ادامه داشت. مقدار تجزیه پذیری ماده خشک گیاه کامل نوروزک جمع آوری شده در اوایل، اواسط و پایان گل دهی در پایان 96 ساعت انکوباسیون نزدیک به یونجه خشک و بیشتر از کاه تریتیکاله بود. بیش از %70 پروتئین و 50 % بخش ن امحلول در شوینده خنثی گیاه کامل نوروزک به فرم قابل تجزیه در شکمبه بود. روش تولید گاز نیز نشان داد که عمده تولید گاز در 48 ساعت اولیه است و میزان تولید گاز در مراحل مختلف گل دهی و بخش برگ آن حد واسط یونجه خشک و کاه تریتیکاله بود. بنابراین این گیاه می تواند از نظر ارزش غذایی در تغذیه نشخوارکنندگان نزدیک به یونجه خشک مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نوروزک, تجزیه پذیری, تولید گاز, کاه تریتیکاله, یونجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043955,
author = {ولی زاده, رضا and رشید صفری and سید احسان غیاثی and حمیدرضا عشقی زاده},
title = {تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان)},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {157--164},
numpages = {7},
keywords = {نوروزک، تجزیه پذیری، تولید گاز، کاه تریتیکاله، یونجه خشک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان)
%A ولی زاده, رضا
%A رشید صفری
%A سید احسان غیاثی
%A حمیدرضا عشقی زاده
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2014

[Download]