پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (201-209)

عنوان : ( تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , رضا افشاری , آزاده صنعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش فراسنجه‌های تخمیرپذیری یک جیره کاملا مخلوط ( (TMRدر اثر افزودن مقادیر مختلف آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (0، 100، 250، 500، 750 و 1000پی پی ام) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت (صفر، 1 و 2 درصد ماده خشک TMR)به روش آزمایشگاهی کشت ثابت و تولید گاز تعیین شد. نتایج حاصل از تولید گاز نشان داد که میزان تولید گاز بصورت تجمعی در زمان 96 ساعت انکوباسیون، با افزایش مقادیر مختلف فوزالون به محیط کشت، از یک روند کاملا نزولی معنی داری در بین تیمارها برخوردار بود، به طوری که کمترین میزان تولید گاز برای سطح 1000 پی پی ام مشاهده گردید. همچنین با افزایش مقادیر فوزالون به محیط کشت ثابت، میزان تجزیه پذیری ماده خشک و نیتروژن آمونیاکی، روند نزولی معنی داری در بین تیمارها داشت، به طوری که بیشترین و کمترین میزان نیتروژن آمونیاکی مربوط به تیمار شاهد (بدون هیچ افزودنی) و تیمار 1000 پی پی ام بود. با افزایش فوزالون به محیط کشت، pH در زمان 24 ساعت انکوباسیون ثابت ماند، اما با افزایش سطح بنتونیت (بویژه سطح دو درصد)، pH روند نسبتا صعودی داشت. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش سطوح فوزالون از 0 به 1000 پی پی ام به محیط کشت، برخی فاکتورهای تخمیرپذیری (همانند تولید گاز در زمان‌های مختلف انکوباسیون، نیتروژن آمونیاکی و تجزیه پذیری ماده خشک) کاهش یافته، همچنین افزودن بنتونیت نسبت به گروه شاهد در تیمارهایی که هیچ سمی دریافت نکرده بودند، باعث کاهش میزان تولید گاز در زمان 96 ساعت بعد از انکوباسیون گردید و این در حالی بود که بطور کلی افزودن توام بنتونیت(بویژه سطح دو درصد) به مقادیر مختلف فوزالون، نیز باعث کاهش تولید گاز در زمان‌های مختلف انکوباسیون گردید. در اثر افزودن بنتونیت به محیط کشت، اختلاف معنی داری برای تجزیه پذیری ماده خشک در بین تیمارها مشاهده نشد، هرچند که تنها با افزودن بنتونیت در سطح 100 پی پی ام فوزالون، تجزیه پذیری ماده خشک به طور معنی داری افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, تولید گاز, بنتونیت , TMR , آفت کش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043956,
author = {محسن کاظمی and طهماسبی, عبدالمنصور and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and رضا افشاری and آزاده صنعی},
title = {تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {201--209},
numpages = {8},
keywords = {تولید گاز، بنتونیت ،TMR ، آفت کش، فوزالون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی
%A محسن کاظمی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A رضا افشاری
%A آزاده صنعی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2013

[Download]