چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (3), شماره (11), سال (2013-12) , صفحات (163-188)

عنوان : ( تولید قوانین فازی از نمونه‌های آموزشی برای سیستم‌های طبقه‌بندی فازی )

نویسندگان: ناصر مطهری فریمانی , منصور‌مؤمنی , حمیدرضا‌یزدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، روشهای زیادی برای تولید قوانین فازی براساس نمونه های آموزشی پیشنهاد شده است. یکی از روشهایی پیشنهادشده اخیر، روش چن و تسای است که در سال و

کلمات کلیدی

فازی؛ طبقه بندی؛ نمونه آموزشی؛ گوشی تلفن همراه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043960,
author = {مطهری فریمانی, ناصر and منصور‌مؤمنی and حمیدرضا‌یزدانی},
title = {تولید قوانین فازی از نمونه‌های آموزشی برای سیستم‌های طبقه‌بندی فازی},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {11},
month = {December},
issn = {2251-9874},
pages = {163--188},
numpages = {25},
keywords = {فازی؛ طبقه بندی؛ نمونه آموزشی؛ گوشی تلفن همراه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید قوانین فازی از نمونه‌های آموزشی برای سیستم‌های طبقه‌بندی فازی
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A منصور‌مؤمنی
%A حمیدرضا‌یزدانی
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2013

[Download]