حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (220-225)

عنوان : ( تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن‌ها )

نویسندگان: عالیه فیضی لائین , عصمت مهدی خانی مقدم , مجید عزیزی ارانی , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتدهای ریشه‌گرهی (Meloidogyne spp.) گروه مهمی از بیمارگرهای گیاهی هستند که دامنه میزبانی وسیعی داشته و هرساله خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد می‌کنند. روش‌های متعددی برای مبارزه با نماتدهای ریشه‌گرهی(Meloidogyne spp.) اعمال می‌گردد، ولی استفاده از گیاهان دارویی یکی از روش‌های بی‌خطر برای مهار نماتد ریشه‌گرهی می‌باشد. در این تحقیق اثر بازدارندگی اسانس‌های موسیر(Allium hirtifolium)، کرفس کوهی(Kelussia odoratissima) و مریم‌گلی (Salvia officinalis)در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. شناسایی ترکیبات اسانس های مریم گلی و کرفس کوهی با استفاده از روش GC-MS صورت گرفت. نتایج نشان داد اصلی ترین ترکیبات در اسانس کرفس کوهی شامل Z-لیگوستیلید (۱۱/۵۴%) و ۳بوتیلیدین-فتالید (۳۷/۱۴%) و در مریم‌گلی شامل α-توجون (۸/۳۲%) و ۱،۸ سینئول (۸/۱۲%) می‌باشد. میزان آلیسین موجود در سیر به روش HPLC ۵/۱ میکروگرم در میلی‌گرم وزن سوخ بود. درصد مرگ‌و‌میر لارو بعد از ۲۴ ساعت قرارگیری لارو در معرض اسانس و نیز درصد عدم تفریخ تخم بعد از ۷ روز قرارگیری تخم نماتد در معرض اسانس محاسبه شد. از هر اسانس ۶ غلظت در شش تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. اسانس تمام گیاهان مورد آزمایش، به طور مشخصی جمعیت این نماتدها را کاهش دادند. اسانس موسیر در غلظتppm ۲۰۰۰ تقریبا تاثیر بیش از ۹۰٪ در مرگ و میر لاروها و بیش از ۳۰٪ در عدم تفریخ تخم (نسبت به شاهد) داشت. اسانس کرفس کوهی و مریم‌گلی نیز در غلظت ppm۴۰۰۰ قادر به کنترل حدود ۵۰% لارو و ۳۰٪ تخم نماتد ریشه‌گرهی بودند. نتایج این بررسی نشان‌دهنده پتانسیل بالای این اسانس‌ها به خصوص اسانس موسیر در کنترل نماتد ریشه‌گرهی گوجه فرنگی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, اثر ضد نماتدی, اسانس, موسیر, مریم‌گلی , کرفس کوهی, نماتد ریشه‌گرهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043961,
author = {فیضی لائین, عالیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and عزیزی ارانی, مجید and روحانی, حمید},
title = {تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن‌ها},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {220--225},
numpages = {5},
keywords = {اثر ضد نماتدی، اسانس، موسیر، مریم‌گلی ، کرفس کوهی، نماتد ریشه‌گرهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن‌ها
%A فیضی لائین, عالیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A عزیزی ارانی, مجید
%A روحانی, حمید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]