دین و ارتباطات, دوره (20), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (45-71)

عنوان : ( بازپژوهی امکان و روائی انتشار اکاذیب از نظرگاه فقه امامیه )

نویسندگان: احسان علی اکبری بابوکانی , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه انتشار اکاذیب در رسانه به عنوان نهاد اصلی نمایشگر مواضع دینی حکومت اسلامی از حالت ساده گذشته فراتر رفته و صرفا با مراجعه به آنچه د رکتب فقهی در زمینه کذب و دروغ گویی و یا حتی مفاهیم ضاله مطرح گردیده که ناظر به فضای ارتباطات فردی و شخصی است. نمی توان به تبیین حکم شرعی و تحلیل فقهی همه جانبه این مسئله به خصوص در فضای رسانه های گروهی نائل شد. مقاله حاضر در پاسخ به چالش هایی که د رباب ترویج اکاذیب به عنوان یکی از مصادیق مضلات محرمه در حوزه رسانه وجود دارد در پی اثبات فرضیاتی است که عبارتند از: الف- نشر اکاذیب از طریق رسانه های خبری و در سطح عمومی فقط در صورت ضرورت و اضطرار رواست و برای ایجاد اصلاح بین گروهها و احزاب و ... یا مصالح مسلمین یا فریفتن دشمن در فرض تشویش اذهان شهروندان حکومت اسلامی روا نیست. ب- تمامی تولیدات رسانه چه در قالب خبر چه در غیر قالب خبر می توانند ظرف نشر اکاذیب باشنتد. ج- انتشار خبر مشکوک در برخی موارد رواست. د- در برخی موارد مبالغه و بزرگ نمایی رسانه ها نشر اکاذیب به حساب نمی آید.

کلمات کلیدی

, کذب, رسانه, حکم شرعی, نشر, اخبار مشکوک, بزرگ نمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043964,
author = {علی اکبری بابوکانی, احسان and حائری, محمدحسن and فخلعی, محمدتقی},
title = {بازپژوهی امکان و روائی انتشار اکاذیب از نظرگاه فقه امامیه},
journal = {دین و ارتباطات},
year = {2014},
volume = {20},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-0727},
pages = {45--71},
numpages = {26},
keywords = {کذب، رسانه، حکم شرعی، نشر، اخبار مشکوک، بزرگ نمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازپژوهی امکان و روائی انتشار اکاذیب از نظرگاه فقه امامیه
%A علی اکبری بابوکانی, احسان
%A حائری, محمدحسن
%A فخلعی, محمدتقی
%J دین و ارتباطات
%@ 2008-0727
%D 2014

[Download]