برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (2), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (11-28)

عنوان : ( بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه )

نویسندگان: محمود هوشمند , سیدمهدی مصطفوی ترقی , محمدطاهر احمدی شادمهری , اکرم محقق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یکی از گسترده ترین فعالیت ها در بخش های فرهنگی، اقتصادی و ... به شمار می آید. توسعه صنعت توریسم برای کشورهایی که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا و محدودیت منابع ارزی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است.در این بررسی ارتباط بین گردشگری و کاهش فقر در 6 کشور منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2009-1997 در قالب یک مدل داده های تابلویی تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر درآمدهای گردشگری بر فقر در کشورهای مورد مطالعه است. به گونه ای که افزایش یک واحدی در این متغیر منجر به افزایش به میزان 0/002 د رشاخص فقر انسانی می شود

کلمات کلیدی

, صنعت گردشگری, شاخص فقر انسانی, منطقه آسیای جنوب غربی, داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043966,
author = {هوشمند, محمود and مصطفوی ترقی, سیدمهدی and احمدی شادمهری, محمدطاهر and محقق, اکرم},
title = {بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-309X},
pages = {11--28},
numpages = {17},
keywords = {صنعت گردشگری، شاخص فقر انسانی، منطقه آسیای جنوب غربی، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه
%A هوشمند, محمود
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A محقق, اکرم
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2013

[Download]