اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (21), شماره (7), سال (2014-4) , صفحات (98-132)

عنوان : ( تحلیل اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کاربریهای تجاری در توسعه منطقه ثامن )

نویسندگان: میترا سیدزاده , محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاستگذاران برای دستیابی به قیمت و مقدار بهینه در بازارهای مختلف، از جمله بازار ساختمان ساز ی، به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا می پردازند. در این تحقیق با استفاده از مصاحبه با کارشناسان که از طریق روش گلوله برفی انتخاب شدند، عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کاربری های تجاری منطق ه ثامن بر اساس نظریههای مطرح و شناسایی شده و مورد بررسی قرارگرفته است. برای تحلیل کیفی نتایج مصاحب هه ا از روش کدگذاری تئوریک استفاده شد و بر همین اساس پرسشنامه تنظیم گردی د. پس از بررسی پایایی پرسشنامه، شدت و مکانیزم تاثیرگذاری این عوامل مشخص گردید تا بتوان با تغییر موثرترین متغیرها، به بیشترین تاثیر بر عرضه و یا تقاضای کاربریهای تجاری و نهایتا ایجاد تعادل و توسعه در منطقه ثامن دست یافت. نتایج نشان می دهند متغیر زیر ساختهای خدماتی بزرگترین اثر مستقیم را بر تقاضای کاربر ی واحدهای تجاری دارد و بزر گترین اثر غیرمستقیم مربوط به متغیرهای مبتنی بر سودآوری فعالیت واحدهای تجاری و بزرگترین اثر کل، مربوط به متغیرهای قیمتی است. اما در زمینه عوامل موثر بر عرضه کاربریهای تجاری منطقه ثامن، متغیرهای قیمتی بزرگترین اثر مستقیم وکل، و متغیرهای سی اس تهای سازمان های متولی، بزرگترین اثر غیرمستقیم را دارند.

کلمات کلیدی

, عرضه , تقاضا, کاربری تجاری, منطقه ثامن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043967,
author = {سیدزاده, میترا and هوشمند, محمود},
title = {تحلیل اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کاربریهای تجاری در توسعه منطقه ثامن},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2014},
volume = {21},
number = {7},
month = {April},
issn = {2251-7790},
pages = {98--132},
numpages = {34},
keywords = {عرضه ، تقاضا، کاربری تجاری، منطقه ثامن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کاربریهای تجاری در توسعه منطقه ثامن
%A سیدزاده, میترا
%A هوشمند, محمود
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2014

[Download]