راهبردهای توسعه روستایی, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (51-68)

عنوان : ( بررسی اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای با تأکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر) )

نویسندگان: مرتضی اشرفی , محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط امروز کشور، با توجه به جایگاه و نقش جامعه روستایی در توسعه متوازن کشور و همچنین با عنایت به مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجه است، اهتمام بر توسعه پایدار روستایی امری ضروری به نظر میرسد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی توسعه پایدار نظام کشاورزی است که به صورت مطالعه موردی در روستاهای شهرستان کاشمر از استان خراسان رضوی صورت گرفته و روستاها ازنظر پایداری به سه گروه پایدار، نسبتا پایدار و ناپایدار طبقه بندی شده است. آمار و اطلاعات از جهاد کشاورزی و مراجع مربوطه و همچنین جمع آوری 187 پرسشنامه از 1390- 1386 الی 91 - تولیدکنندگان و 14 پرسش نامه از کارشناسان در منطقه موردمطالعه برای سال ها ی زراعی 87 گردآوری شد. برای بررسی پایداری در این مطالعه از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استفاده شده است. بعد از محاسبه شاخص ها و دادن وزن به هر شاخص از رهیافت برنامه ریزی توافقی برای رتبه بندی روستاها در هر دهستان استفاده شد. نتایج نشان داد طی سال های موردمطالعه شاخص های توسعه پایدار در روستاها بهبودیافته و مناطق روستایی به سمت توسعه پایدار پیشرفته اند.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی توافقی, توسعه پایدار, شاخص های توسعه, مناطق روستایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043968,
author = {اشرفی, مرتضی and هوشمند, محمود},
title = {بررسی اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای با تأکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر)},
journal = {راهبردهای توسعه روستایی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2657},
pages = {51--68},
numpages = {17},
keywords = {برنامه ریزی توافقی، توسعه پایدار، شاخص های توسعه، مناطق روستایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای با تأکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر)
%A اشرفی, مرتضی
%A هوشمند, محمود
%J راهبردهای توسعه روستایی
%@ 2383-2657
%D 2014

[Download]