آموزش عالی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2014-3) , صفحات (85-106)

عنوان : ( سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده )

نویسندگان: محمود هوشمند , حسین حسن نژاد , اعظم قزل باش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش یک عامل کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت های آموزشی است. سرمایه گذاری آموزشی از یکسو قابلیتهای نیروی انسانی را ارتقاء می بخشد و از سوی دیگر، نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوری جدید تولید مهیا می سازد و به این ترتیب راه رشد و توسعه ی اقتصادی را برای کشورها هموار می کند. در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری در آموزش و پرورش بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منتخب )ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک( با استفاده از داده های تلفیقی )پانل دیتا( طی دوره 1221 2414 پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری, آموزش وپرورش, سرمایه انسانی, رشد اقتصادی, کشورهای درحال توسعه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043970,
author = {هوشمند, محمود and حسن نژاد, حسین and قزل باش, اعظم},
title = {سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده},
journal = {آموزش عالی ایران},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-8000},
pages = {85--106},
numpages = {21},
keywords = {سرمایه گذاری، آموزش وپرورش، سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، کشورهای درحال توسعه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده
%A هوشمند, محمود
%A حسن نژاد, حسین
%A قزل باش, اعظم
%J آموزش عالی ایران
%@ 2008-8000
%D 2014

[Download]