آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology, دوره (80), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (23-32)

عنوان : ( بررسی فرآورده های گیاهی میخک هندی در کنترل نماتد ریشه گرهی )

نویسندگان: زهرا صادقی , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان نماتد های پارازیت گیاهی ، نماتد های ریشه گرهی از لحاظ خسارت اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در سالهای اخیر ، استفاده از فرآورده های گیاهان دارویی به عنوان یکی از روش های موثر در کنترل آفات و بیماریهای گیاهی نظر بیشتر محققان را به خود جلب کرده است.در این تحقیق ، اثر فرآورده های گیاهی (عصاره آبی، عصاره الکلی، اسانس ) میخک هندی روی مراحل تخم و لاروسن دوم نماتد در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط گلدانی اثر حفاظت کنندگی اسانس این گیاه موردارزیابی قرار گرفت. عصاره الکلی و اسانس میخک هندی برای بازدارندگی از تفریخ تخم و کشندگی لاروهای سن دوم بیشترین تاثیر را داشته است. نتایج گلخانه ای نیز نشان دادکه گیاهان تیمار شده با اسانس میخک هندی در مقایسه با شاهد کاهش چشمگیری در میزان آلودگی به نماتد ریشه گرهی داشته اند. همچنین از نظر تعداد توده تخم در گرم ریشه تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, میخک هندی , عصاره آبی, عصاره الکلی, اسانس , نماتد ریشه گرهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043972,
author = {صادقی, زهرا and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {بررسی فرآورده های گیاهی میخک هندی در کنترل نماتد ریشه گرهی},
journal = {آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology},
year = {2012},
volume = {80},
number = {1},
month = {September},
issn = {1026-5007},
pages = {23--32},
numpages = {9},
keywords = {میخک هندی ، عصاره آبی، عصاره الکلی، اسانس ، نماتد ریشه گرهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرآورده های گیاهی میخک هندی در کنترل نماتد ریشه گرهی
%A صادقی, زهرا
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology
%@ 1026-5007
%D 2012

[Download]