ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ ذرت درشرایط برون تنی )

نویسندگان: هادی قربانی , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات افزودن اسانس گیاهان نعناع و رازیانه در سه مقدار ( 50و100, 150 میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک سیلاژ ) بر ترکیب شیمیایی و فراسنجههای تولید گاز سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی بود. علوفه ذرت پس از تلقیح، در سیلوهای کوچک آزمایشگاهی در 256 روز ( 3 تکرار در هر تیمار) سیلو شد. استفاده از نعناع 150 ، رازیانه 100 و رازیانه 150 بطور سیلاژ ذرت را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد. مقدار ماده خشک تیمار نعناع 150 بطور معنیداری نسبت به تیمار pH معنی داری شاهد افزایش پیدا کرد. با این حال مقدار دیواره سلولی در تیمار نعناع 150 کاهش پیدا کرد. تلقیح سیلاژ ذرت با نعناع 150 ، رازیانه 100 و رازیانه 150 مقدار پروتئین خام را بطور معنیداری افزایش داد. همچنین تلقیح اسانس رازیانه در هر سه غلظت مختلف و نعناع 150 بطور معنی داری مقدار نیتروژن آمونیاکی سیلاژ ذرت را کاهش دادند. افزودن تیمارهای نعناع 150 و رازیانه 150 به سیلاژ ذرت اسانس های مورد استفاده ،(c) شد. در رابطه با ثابت نرخ تولید گاز (b) باعث کاهش معنی دار فراسنجه تولید گاز از بخش قابل تخمیر اثر معنی داری بر ثابت نرخ تولید گاز نداشتند. به نظر میرسد تیمارهای نعناع 150 ، رازیانه 100 و رازیانه 150 توانسته است بخوبی از مواد مغذی در طی فرایند تخمیر سیلو کردن محافظت کند.

کلمات کلیدی

, تولید گاز, رازیانه, سیلاژ ذرت, نعناع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043975,
author = {قربانی, هادی and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ ذرت درشرایط برون تنی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تولید گاز-رازیانه-سیلاژ ذرت- نعناع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ ذرت درشرایط برون تنی
%A قربانی, هادی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]