ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تاثیر مکمل نمودن اسانسهای گیاهی در جیره بر تغییرات روزانه pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه گاوهای نر هلشتاین )

نویسندگان: بهزاد خرمی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات موننسین و اسانسهای گیاهی آویشن و دارچین بر میانگین و تغییرات روزانه pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در گاوهای نر هلشتاین تغذیه شده با سطوح بالای مواد متراکم بود. چهار گاو نر هلشتاین با 4 با دورههای 12 روزه و 4 تیمار: شاهد )بدون افزودنی(؛ آویشن ) 055 میلیگرم × فیستولای شکمبهای در یک طرح مربع لاتین 4 اسانس آویشن در کیلوگرم ماده خشک(؛ دارچین ) 055 میلیگرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک( و موننسین 33 میلی- ( گرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک( مورد استفاده قرار گرفتند. گاوها تا حد اشتها با یک جیره پایه مخلوط حاوی 35 % علوفه و %05 کنسانتره تغذیه شدند. میانگین pH ، غلظت نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار کل تحت تاثیر استفاده از موننسین، اسانس آویشن و دارچین قرار نگرفت. در تمامی تیمارها، pH 1 تا 4 / شکمبه پس از مصرف خوراک کاهش یافت و حدودا 0 ساعت پس از تغذیه به حداقل مقدار خود رسید و پس از آن افزایش یافت. همچنین نوسانات در غلظت نیتروژن آمونیاکی پس از تغذیه دارای الگوی مشابهی در بین تیمارها بود. نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل سازی اسانس آویشن و دارچین ) 055 میلی- گرم در کیلوگرم ماده خشک( در جیره فراسنجههای تخمیری را تحت تاثیر قرار نداد، اما اثرات محدودی بر نوسانات روزانه pH شکمبه گاوهای نر هلشتاین داشت.

کلمات کلیدی

, اسانس آویشن , اسانس دارچین – شکمبه , فراسنجههای تخمیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043976,
author = {خرمی, بهزاد and وکیلی, سیدعلیرضا and دانش مسگران, محسن},
title = {تاثیر مکمل نمودن اسانسهای گیاهی در جیره بر تغییرات روزانه pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه گاوهای نر هلشتاین},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اسانس آویشن - اسانس دارچین – شکمبه - فراسنجههای تخمیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مکمل نمودن اسانسهای گیاهی در جیره بر تغییرات روزانه pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه گاوهای نر هلشتاین
%A خرمی, بهزاد
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]