حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (155-163)

عنوان : ( بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) )

نویسندگان: مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی مقدار مصرف علف کش به وسیله مواد افزودنی یکی از راه های پذیرفته شده در جهت افزایش کارایی و کاهش اثرات جانبی علف کش ها می باشد. بر این اساس، آزمایشی گلخانه ای برای مقایسه اثرات مویان سیتوگیت، روغن های گیاهی کرچک و منداب و مایع ظرفشویی برای یافتن ماده افزودنی مناسب برای افزایش کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در 1389 انجام شد که عوامل مورد بررسی در آن شامل مقدار مصرف علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در 6 سطح (صفر، 8، 16، 32، 48 و 64 گرم در هکتار ماده موثره) و غلظت مواد افزودنی در 3 سطح (صفر، 1/0 به 2/0 درصد حجمی (%v/v)) بودند. علاوه بر این در آزمایشی جداگانه تاثیر غلظت های هر یک از مواد افزودنی مذکور در 8 سطح (صفر، 01/0، 05/0، 1/0، 15/0، 2/0، 25/0 و 3/0) درصد حجمی (%v/v) بر کشش سطحی آب در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل در 4 تکرار انجام شد. بر اساس نتایج آزمایش کمترین و بیشترین مقدار کشش سطحی آب به ترتیب از محلول های سیتوگیت و روغن منداب به دست آمد. تمامی مواد افزودنی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل را در کاهش وزن خشک و درصد بقا علف قناری افزایش دادند بطوریکه مقدار ED50 در اثر مواد افزودنی کاهش، و پتانسیل نسبی (R) افزایش یافت. مقدار ED50 در اثر مویان سیتوگیت بیشتر از سایر مواد افزودنی کاهش یافت که نشان دهنده افزایش کارایی بیشتر نسبت به سایر مواد افزودنی توسط این مویان می باشد و بعد از سیتوگیت، ED50 حاصل از کاربرد روغن کرچک کمترین مقدار بود. در مرتبه بعد روغن منداب و در آخر نیز مایع شوینده قرار داشت. با افزایش غلظت مواد افزودنی از 1/0 به 2/0 درصد حجمی (%v/v) نیز فعالیت شاخساره ای علف کش (پتانسیل نسبی) افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, روغن های گیاهی, کشش سطحی, مایع ظرفشویی, مویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043978,
author = {کارگر, مسعود and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-4749},
pages = {155--163},
numpages = {8},
keywords = {روغن های گیاهی، کشش سطحی، مایع ظرفشویی، مویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)
%A کارگر, مسعود
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]