ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( ارزیابی ارزش پروتئین برخی از مواد خوراکی غنی از نیتروژن با استفاده از روش نوینDVE/OEB )

نویسندگان: پریسا خیراندیش , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی ارزش پروتئین سه ماده خوراکی غنی از نیتروزن شامل پودر ماهی، دانه سویای فراوری شده با زایلوز و دانه سویای اکسترود شده در دمای 121 درجه سانتیگراد با استفاده از روش نوین پروتئین حقیقی قابل جذب/توازن پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه) DVE/OEB ( انجام شد. میزان DVE و OEB با استفاده از پارامترهای ماده آلی قابل تخمیر) DVEFOM ،) پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه بر اساس انرژی قابل دسترس) MREE (، پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه بر اساس نیتروژن قابل دسترس) MREEN (، پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه و قابل هضم و جذب در روده باریک DVME) ،) پروتئین میکروبی جذب شده بر اساس متیونین) DVEMET(AMCP ، پروتئین میکروبی جذب شده بر اساس لیزین) DVELYS(AMCP و پروتئین اندوژنوس) DVMFE ) محاسبه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده دانه سویای فراوری شده به روش شیمیایی بیشترین میزان DVE 222 ( و دانه سویای اکسترود شده کمترین میزان ( DVE )131( را دارند. همچنین دانه سویای اکسترود شده بیشترین میزان OEB و پودر ماهی کمترین میزان OEB را دارند. بر اساس نتایج به دست آمده فراوری شیمیایی با زایلوز میزان DVE را بهبود بخشیده است.

کلمات کلیدی

, پروتئین حقیقی قابل جذب توازن پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه پروتئین میکروبی سنتز شده از روده کوچک و پروتئین میکروبی جذب , , شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043980,
author = {خیراندیش, پریسا and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {ارزیابی ارزش پروتئین برخی از مواد خوراکی غنی از نیتروژن با استفاده از روش نوینDVE/OEB},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پروتئین حقیقی قابل جذب توازن پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه پروتئین میکروبی سنتز شده از روده کوچک و پروتئین میکروبی جذب - - شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ارزش پروتئین برخی از مواد خوراکی غنی از نیتروژن با استفاده از روش نوینDVE/OEB
%A خیراندیش, پریسا
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]