دانش آب و خاک, دوره (22), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (147-159)

عنوان : ( طراحی سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهاباد )

نویسندگان: هیمن نادر , احمد علی کیخا , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر ابزارهای فنی به منظور مدل سازی مسائل منابع آب پیشرفت شایانی از خود نشان داده اند. در این میان فرآیند تصمیم گیری چند معیاره برای حل مسائل مدیریت آب مفید واقع شده است. تحلیل سلسله مراتبی فازی شکل توسعه یافته سلسله مراتبی سنتی بوده که تمامی مقایسات را در فالب منطق فازی بررسی می کند. در این مطالعه ساختار سلسله مراتبی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهاباد به استفاده کنندگان از آب سد با اهداف متفاوت طراحی شد. در این ساختار سه معیار و شش زیر معیار برای شش گزینه استفاده از سد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی با وزن جزیی 45/0 نسبت به دو معیار دیگر بیشترین اهمیت را دارد. افزون برآن تخصیص آب به بخش کشاورزی با وزن نهایی 356/0 در اولویت اول و شرب شهری، تفریحی- زیست محیطی، تولید برق و کنترل سیلاب به ترتیب در الویت های دیگر قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, تحلیل سلسله مراتبی, تخصیص آب, سد مهاباد, منطق فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043993,
author = {هیمن نادر and احمد علی کیخا and صبوحی صابونی, محمود},
title = {طراحی سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهاباد},
journal = {دانش آب و خاک},
year = {2013},
volume = {22},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5133},
pages = {147--159},
numpages = {12},
keywords = {تحلیل سلسله مراتبی، تخصیص آب، سد مهاباد، منطق فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهاباد
%A هیمن نادر
%A احمد علی کیخا
%A صبوحی صابونی, محمود
%J دانش آب و خاک
%@ 2008-5133
%D 2013

[Download]