مدیریت اسلامی, دوره (22), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (233-253)

عنوان : ( تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه ی اسلامی با رویکردی بر آراء امام خمینی )

نویسندگان: علی محمدیان , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله ی حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن، از جمله اموری است که در نگاه اول بنظر می رسد برای نخستین بار در حقوق غرب مطرح گردیده است و در متون اسلامی و فقهی سابقه ی چندانی ندارد؛ لیکن مطالعه و تأمّل در منابع اسلامی نشان می دهد که قرن ها پیش از به وجود آمدن مفهوم حقوق کار در غرب، اسلام با مطرح کردن حقوق بنیادین برای کارگر، برای این قشر چنان منزلتی عظیم قائل شده است که در هیچ یک از مکاتب بشری مشاهده نمی شود. جستار حاضر با هدف اثبات مدعای مذکور و بررسی گونه های حقوق کارگر در فقه امامیه، همچنین تبیین آراء ممتاز امام خمینی(ره) در این زمینه نگاشته شده است. بررسی دیدگاه های ایشان در مورد شأن و حقوق کارگر، مخصوصاً از آن جهت که به عنوان اسلام شناس و فقیهی حاذق، عملاً رهبری جامعه ی اسلامی را بر عهده داشتند، در شناخت رویکرد حکومت اسلامی به حقوق کارگر از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

, کار , کارگر , اسلام , فقه , حقوق کارگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043995,
author = {محمدیان, علی and حائری, محمدحسن},
title = {تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه ی اسلامی با رویکردی بر آراء امام خمینی},
journal = {مدیریت اسلامی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6980},
pages = {233--253},
numpages = {20},
keywords = {کار ، کارگر ، اسلام ، فقه ، حقوق کارگر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه ی اسلامی با رویکردی بر آراء امام خمینی
%A محمدیان, علی
%A حائری, محمدحسن
%J مدیریت اسلامی
%@ 2251-6980
%D 2015

[Download]