پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (27), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (224-232)

عنوان : ( بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو )

نویسندگان: آیدین رحیم طایفه , فرید حیدری , فرامرز قراگزلو , پژمان میرشکرائی , ناصر فرخّی , بهار نیری فسایی , جعفر خضری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر GnRH در تنظیم و کنترل تولید مثل در دام ماده و نر بخوبی نشان داده شده است ولی مطالعات اندکی در مورد تاثیر موضعی آن بر فرایند فولیکولوژنز و تکامل رویان صورت گرفته است. در این تحقیق تاثیر مقادیر مختلف این هورمون در فرایند لقاح و تکامل رویان مورد ارزیابی قرار گرفته شد. برای انجام این تحقیق تعداد 1090 عدد تخمک نابالغ به روش آسپیریشن از تخمدان های کشتارگاهی استحصال و به تفکیک داخل محیط های IVF و IVC که حاوی 0 ، 800 ، 1000 و 1500 نانوگرم از GnRH قرار داده شد و میزان تقسیم در محیط های IVF حاوی 800 و1000 نانوگرم از GnRH از نظر ظاهری نسبت به گروه کنترل افزایش یافت و همچنین مقادیر800 و1000 نانوگرم از GnRH افزوده شده به محیط IVC باعث افزایش میزان بلاستوسیست و همچنین افزایش قابل ملاحظه توده سلولی خارجی در مقایسه با گروه کنترل شد(05/0>p) .

کلمات کلیدی

, GnRH , , تخمک , زیگوت , رویان , تقسیم تسهیم , تکامل رویان , توده سلولی داخلی , توده سلولی خارجی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043998,
author = {آیدین رحیم طایفه and فرید حیدری and فرامرز قراگزلو and میرشکرائی, پژمان and ناصر فرخّی and بهار نیری فسایی and جعفر خضری},
title = {بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2014},
volume = {27},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2738},
pages = {224--232},
numpages = {8},
keywords = {GnRH ، ، تخمک ، زیگوت ، رویان ، تقسیم تسهیم ، تکامل رویان ، توده سلولی داخلی ، توده سلولی خارجی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو
%A آیدین رحیم طایفه
%A فرید حیدری
%A فرامرز قراگزلو
%A میرشکرائی, پژمان
%A ناصر فرخّی
%A بهار نیری فسایی
%A جعفر خضری
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2014

[Download]