دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( تعیین ترکیب شیمیایی علوفه هیدروپونیک جو )

نویسندگان: زهره کوهی خور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایی پظ ؾٍّ ث ه ظٌ سَ هقبیؼ تشکیت ؿیویبیی ػل فَ یّذس پٍ یًَک ج ثب ی جًَ ،ػیلاط رست دا ج ا جًبم گشدیذ. ػل فَ یّذس پٍ یًَک ج پغ اص فّت س صٍ جوغ آ سٍی تشکیت ؿیویبیی آى بّ ا ذًاص گیشی ؿذ.هحت اَی هبد خک ػل فَ یّذس پٍ یًَک ج ؼًجت ث ػبیش ه اَد خ سَاکی ه سَد آصهبیؾ ث ط سَ هؼ یٌ داسی کوتش اهب هحت اَی پش تٍئیی خبم ثیتش ث دَ. ثب ا جًبم ػول ج اَ ص یً هحت اَی پش تٍیی خبم ، چشثی خبم ،خبکؼتش ،دی اَس ػل لَی دی اَس ػل لَی ثذ ىٍ وّی ػل لَض ػل فَ یّذس پٍ یًَک ج ؼًجت ث دا ج افضایؾ اهب هحت اَی هبد خک کشث یَّذسات غیش ػبختوب یً کب ؾّ یبفت.

کلمات کلیدی

, علوفه هیدروپونیک جو , ترکیب شیمیایی, یونجه , سیلاژذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043999,
author = {کوهی خور, زهره and وکیلی, سیدعلیرضا and دانش مسگران, محسن and ناصریان, عباسعلی},
title = {تعیین ترکیب شیمیایی علوفه هیدروپونیک جو},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {علوفه هیدروپونیک جو ، ترکیب شیمیایی،یونجه ،سیلاژذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ترکیب شیمیایی علوفه هیدروپونیک جو
%A کوهی خور, زهره
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%A ناصریان, عباسعلی
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]