تحقیقات منابع آب ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2012-11) , صفحات (12-23)

عنوان : ( تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها )

نویسندگان: زهرا غفاری مقدم , حمدعلی کیخا , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل تخصیص مشارکتی آب به عنوان یک مدل جامع برای تخصیص کارا و منصفانه آب در یک حوزه رودخانه طراحی شده است. این مدل شامل دو مرحله می باشد: مرحله اول، تخصیص اولیه آب، که با استفاده از مدل لکسیکوگرافیکی حداقل- حداکثر نسبت کمبود آب، آب بین مصرف کنندگان تخصیص داده می شود و مرحله دوم،تخصیص مجدد آب و منافع خالص جهت رسیدن به یک تخصیص کارا و بهینه از طریق انتقال آب که شامل سه زیر مدل برنامه ریزی آب آبیاری، مدل هیدرولوژیکی ـ اقتصادی حوزه رودخانه و تئوری بازی مشارکتی می باشد. این بررسی به منظور تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با از استفاده مدل های نظریه بازی ها در یک دوره 12 ماهه درسال 1384 انجام شد. نتایج حاصل از تخمین مدل لکسیکوگرافیکی حداقل- حداکثر نسبت کمبود آب نشان داد، نسبت رضایتمندی برای آب شرب از 89/0 تا 1 متغیر بوده که برای بخش کشاورزی بین 1 تا 49/0 و برای آب تخصیصی به مخازن این نسبت برای همه ماهها کمتر از یک بدست آمد. نتایج حاصل از مدل هیدرولوژیکی ـ اقتصادی حوزه رودخانه نشان دادند که سود و مقدار آب تخصیصی در کل دوره مورد بررسی برای آب شرب در حالت تخصیص بهینه نسبت به تخصیص اولیه افزایش و برای بخش کشاورزی کاهش یافته است. در جریان تخصیص مجدد سود بر مبنای مفهوم ارزش شاپلی بیشترین سود متعلق به آب شرب زاهدان بود که دارای بیشترین دریافتهای جانبی از دیگر شرکاء و منافع افزوده درکل دوره می باشد. کمترین سود نیز متعلق به بخش کشاورزی بوده است.

کلمات کلیدی

, نظریه بازی, تخصیص آب, مخازن چاه نیمه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044001,
author = {زهرا غفاری مقدم and حمدعلی کیخا and صبوحی صابونی, محمود},
title = {تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {November},
issn = {1735-2347},
pages = {12--23},
numpages = {11},
keywords = {نظریه بازی، تخصیص آب، مخازن چاه نیمه، سیستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها
%A زهرا غفاری مقدم
%A حمدعلی کیخا
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2012

[Download]