اقتصاد کشاورزی و توسعه, Volume (20), No (78), Year (2012-7) , Pages (39-60)

Title : ( بررسی تاثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات )

Authors: Mahmood Sabouhi Sabouni , سیدمحمد فهیمی فرد , سیداحمد محدث ,

Citation: BibTeX | EndNote

از آنجا که بخش کشاورزی نقش کلیدی در امنیت غذایی یک کشور دارد، حمایت از آن بر کسی پوشیده نیست. در ایران نیز با توجه به این مهم، سیاستهایی اتخاذ شده است که بازنگری آنها می تواند در برنامه ریزی و اجرا، سیاستگذاران را یاری نماید. در این مطالعه نیز به منظور بررسی کارایی سیاستهای حمایتی اتخاذ شده، تاثیر رایجترین سیاست حمایت قیمتی یعنی قیمت تضمینی، در واکنش عرضه برخی از مهمترین غلات از جمله گندم، جو و ذرت دانه ای با استفاده از مدل خودرگرسیو با وقفه گسترده طی دوره 1369- 85 بررسی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت، قیمتهای تضمینی گندم، جو و ذرت دانه ای تاثیر معنیداری در واکنش عرضه آنها ندارد، ولی قیمت تضمینی گندم اثر معنیدار بر واکنش عرضه جو دارد. همچنین افزایش ریسک عملکرد موجب کاهش واکنش عرضه گندم، جو و ذرت دانه ای می شود.

Keywords

, قیمت تضمینی, واکنش عرضه, غلات, ریسک عملکرد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044002,
author = {Sabouhi Sabouni, Mahmood and سیدمحمد فهیمی فرد and سیداحمد محدث},
title = {بررسی تاثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2012},
volume = {20},
number = {78},
month = {July},
issn = {1022-4211},
pages = {39--60},
numpages = {21},
keywords = {قیمت تضمینی، واکنش عرضه، غلات، ریسک عملکرد، ARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات
%A Sabouhi Sabouni, Mahmood
%A سیدمحمد فهیمی فرد
%A سیداحمد محدث
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2012

[Download]