اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (117-125)

عنوان : ( بررسی کارایی گلخانه های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه ای )

نویسندگان: مهدی بابایی , فاطمه رستگاری پور , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها بدون نیاز به هزینه اضافی می باشد. به همین منظور تعدادی واحد گلخانه ای بخش شیب آب شهرستان زابل در نظر گرفته شد و سپس کارایی بازه ای و فنی برای تولید کنندگان خیار گلخانه ای این شهرستان محاسبه گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق تکمیل 42 پرسش نامه از گلخانه کاران خیار و از طریق جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی زابل در سال 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی بازه ای در بازه ی (908/0 ،033/0) قرار دارد. مقدار متوسط کارایی فنی نیز 954/0 می باشد و 33/53 درصد از داده ها دارای کارایی برابر با یک هستند. بیشترین مقدار کارایی 100 درصد و کمترین مقدار کارایی 846/0 می باشد، که این نشان می دهد که با اجرای افزایش کارایی فنی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس-های ترویجی و آموزش های لازم، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, کارایی بازه ای, خیار گلخانه ای, زابل, تحلیل پوششی داده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044003,
author = {مهدی بابایی and فاطمه رستگاری پور and صبوحی صابونی, محمود},
title = {بررسی کارایی گلخانه های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه ای},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4722},
pages = {117--125},
numpages = {8},
keywords = {کارایی بازه ای، خیار گلخانه ای، زابل، تحلیل پوششی داده ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی گلخانه های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه ای
%A مهدی بابایی
%A فاطمه رستگاری پور
%A صبوحی صابونی, محمود
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2012

[Download]