اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (4), سال (2011-4) , صفحات (89-106)

عنوان : ( تعیین برنامه ی زراعی استان فارس با استفاده از ره یافت برنامه ریزی مطلوبیت کارا )

نویسندگان: محسن الوانچی , محمود صبوحی صابونی , فاطمه رستگاری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی برای بهره برداری مطلوب از منابع و عوامل تولید در مدیریت کشاورزی اهمیت ویژه یی دارد. کشاورزی فعالیتی است هم راه با مخاطره و نبود حتمیت، و لازم است که در تعیین و ارزیابی برنامه های زراعی به این موضوع توجه شود. در مطالعه ی حاضر، طرح های زراعی برای استان فارس با استفاده از روش برنامه ریزی مطلوبیت کارا تعیین شد. نتایج نشان داد که در تمام سطوح خطرگریزی، گندم در الگوی کشت مدل وجود دارد. سطح زیرکشت چغندرقند با افزایش مقدار خطرگریزی کاهش و گوجه فرنگی در نهایت از الگوی کشت مدل حذف می شود. افزون برآن، در هیچ سطحی از خطرگریزی پیاز وارد الگوی کشت مدل نگردید. نتایج دلالت بر آن دارد که دخالت دولت می تواند منجر به کاهش خطر تولید و در نتیجه افزایش سطح زیرکشت محصول خاصی (مانند گندم) شود. بنابراین، هدفمند کردن دخالت های دولت و عمل به نحوی که هزینه ی چونین سیاست هایی کم تر و منافع اجتماعی آن بیش تر شود، ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی زراعی, برنامه ریزی مطلوبیت, کارا, استان فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044004,
author = {محسن الوانچی and صبوحی صابونی, محمود and فاطمه رستگاری پور},
title = {تعیین برنامه ی زراعی استان فارس با استفاده از ره یافت برنامه ریزی مطلوبیت کارا},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {4},
month = {April},
issn = {2008-5524},
pages = {89--106},
numpages = {17},
keywords = {برنامه ریزی زراعی، برنامه ریزی مطلوبیت، کارا، استان فارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین برنامه ی زراعی استان فارس با استفاده از ره یافت برنامه ریزی مطلوبیت کارا
%A محسن الوانچی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A فاطمه رستگاری پور
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2011

[Download]