تعاون, دوره (23), شماره (10), سال (2012-8) , صفحات (101-115)

عنوان : ( نقش تعاونی های روستایی در تقاضای بیمه محصولات کشاورزی منطقه سیستان با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره توبیت )

نویسندگان: علی سردار شهرکی , علیرضا سرگزِی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی به دلیل وجود شرایط کنترل نشدنی مانند عوامل جوی و آفات و بیماری ها در فرایند تولید ونیز عوامل اقتصادی همچون نوسانات قیمت و بازار از مخاطره انگیزترین فعالیت های اقتصادی شمرده می شود.

کلمات کلیدی

, تعاونی های روستایی, بیمه محصولات کشاورزی, مدل توبیت, تقاضا, منطقه سیستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044012,
author = {علی سردار شهرکی and علیرضا سرگزِی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {نقش تعاونی های روستایی در تقاضای بیمه محصولات کشاورزی منطقه سیستان با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره توبیت},
journal = {تعاون},
year = {2012},
volume = {23},
number = {10},
month = {August},
issn = {2008-5370},
pages = {101--115},
numpages = {14},
keywords = {تعاونی های روستایی، بیمه محصولات کشاورزی، مدل توبیت، تقاضا، منطقه سیستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش تعاونی های روستایی در تقاضای بیمه محصولات کشاورزی منطقه سیستان با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره توبیت
%A علی سردار شهرکی
%A علیرضا سرگزِی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تعاون
%@ 2008-5370
%D 2012

[Download]