پژوهش های تولید گیاهی, دوره (22), شماره (1), سال (2015-8) , صفحات (243-264)

عنوان : ( مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات )

نویسندگان: سرور خرم دل , رضا قربانی , افسانه امین غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی بوم نظام های آبی و دیم تولید جو در کشور بر اساس میزان مصرف نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA)، میانگین عملکرد دانه طی سال های 92-1378 و میزان مصرف نهاده ها به ازای یک هکتار تعیین شد و LCA در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تأثیر چرخه حیات و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه گردید. گروه های تأثیر مورد مطالعه شامل اسیدی شدن، اختناق دریاچه و گرمایش جهانی بودند. واحد کارکردی معادل یک تن دانه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بالاترین پتانسیل اختناق دریاچه در محیط آبی برای نظام تولید جو آبی و دیم به ترتیب برابر با 42/2 و 64/1 واحد معادل PO4 به ازای یک تن دانه برای سطح 180-140 و 40-30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار محاسبه گردید. بالاترین پتانسیل گرمایش جهانی در نظام تولیدی جو آبی برابر با 24/898 واحد معادل دی اکسید کربن به ازای یک تن دانه برای سطح کودی 180-140 نیتروژن در هکتار و برای نظام جو دیم برابر با 66/604 واحد معادل دی اکسید کربن به ازای یک تن دانه در سطح کودی 40-30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. دامنه شاخص زیست محیطی نظام های تولید جو آبی و دیم به ترتیب برابر با 46/0-27/0 و 31/0-28/0 به ازای یک تن دانه محاسبه گردید. بیشترین و کمترین اثرات زیست محیطی هر دو بوم نظام تولید جو آبی و دیم به ترتیب برای گروه های تأثیر اختناق دریاچه بوم نظام آبی و اسیدی شدن حاصل گردید.

کلمات کلیدی

, اختناق دریاچه بوم نظام آبی, شاخص زیست محیطی, گرمایش جهانی, واحد کارکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044030,
author = {خرم دل, سرور and قربانی, رضا and امین غفوری, افسانه},
title = {مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {1},
month = {August},
issn = {2322-2050},
pages = {243--264},
numpages = {21},
keywords = {اختناق دریاچه بوم نظام آبی، شاخص زیست محیطی، گرمایش جهانی، واحد کارکردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات
%A خرم دل, سرور
%A قربانی, رضا
%A امین غفوری, افسانه
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2015

[Download]