پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (400-411)

عنوان : ( ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) )

نویسندگان: رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور ارزیابی بانک بذر و شاخص های رشدی و وزن تر اسفناج (Spinacia oleracea L.) تحت تأثیر روش های غیرشیمیایی مدیریت علف های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل آفتابدهی با صفحات تیره و شفاف، بقایای سه گونه گیاهی آفتابگردان، جو و سیر، وجین دستی و شاهد بودند. نمونه برداری از بانک بذر در دو مرحله قبل از آماده سازی زمین و پس از برداشت انجام شد. در پایان فصل رشد، ارتفاع، شاخص سطح برگ، میزان تجمع ماده خشک و وزن تر اسفناج اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که روش های مدیریت غیرشیمیایی به طور معنی داری تعداد بذر علف های هرز را تحت تأثیر قرار داد (01/0p≤). کمترین و بیشترین دامنه تراکم نسبی بذر به ترتیب برای تاج خروس و سوروف برابر با 00/25-26/5 و 00/70-00/22 درصد مشاهده شد. تعداد بذر شناسایی شده در تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی نسبت به شاهد کاهش یافت و بالاترین میزان (93 درصد) به تیمار آفتابدهی با صفحات تیره اختصاص داشت. اثر روش های مدیریت غیرشیمیایی بر خصوصیات رشدی و عملکرد اسفناج معنی دار (01/0p≤) بود. بالاترین و پایین ترین وزن تر اسفناج به ترتیب برای تیمار آفتابدهی با صفحات تیره (3/1921 گرم بر متر مربع) و شاهد (1/413 گرم بر متر مربع) حاصل شد. مصرف بقایای سیر، جو و آفتابگردان افزایش عملکرد تر اسفناج را به ترتیب برابر با 41، 55 و 63 درصد در مقایسه با شاهد موجب شد؛ در حالی‌که میزان این افزایش برای تیمارهای آفتابدهی با صفحات شفاف و وجین دستی به ترتیب برابر با 75 و 78 درصد بود. آفتابدهی از طریق کنترل علف های هرز، به دلیل تعدیل درجه حرارت و محتوی رطوبتی خاک باعث افزایش خصوصیات رشدی و عملکرد اسفناج شده است. البته صفحات تیره در مقایسه با صفحات شفاف تأثیر بیشتری روی بانک بذر، خصوصیات رشدی و عملکرد اسفناج داشت. افزودن بقایای گیاهی بدلیل تأثیر مثبت بر خصوصیات خاک، افزایش خصوصیات رویشی اسفناج را موجب شده که در نهایت، باعث بهبود وزن تر گردید. بدین ترتیب، آفتابدهی با صفحات نایلون تیره و شفاف را می توان به عنوان راهکاری مؤثر برای کنترل علف های هرز و بهبود خصوصیات رشدی اسفناج مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, آفتابدهی, بقایای گیاهی, مدیریت اکولوژیک علف¬های هرز, وجین دستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044033,
author = {قربانی, رضا and خرم دل, سرور and اسدی, قربانعلی and آفریکان, روح اله},
title = {ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {December},
issn = {2980-8170},
pages = {400--411},
numpages = {11},
keywords = {آفتابدهی، بقایای گیاهی، مدیریت اکولوژیک علف¬های هرز، وجین دستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%A اسدی, قربانعلی
%A آفریکان, روح اله
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2015

[Download]