بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014) , 2014-10-27

عنوان : ( کنترل تکراری جریان مبدل بوست جهت اصلاح ضریب توان شبکه )

نویسندگان: محمدصادق کرباس فروشان , رضا راضی , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله روش کنترل تکراری را برای کنترل جریان مبدل بوست تکفاز جهت اصلاح ضریب توان شبکه و بهبود کیفیت جریان آن ارائه می‌دهد. کنترل مبدل بوست اصلاح ضریب توان (PFC) شامل دو حلقه کنترل ولتاژ و کنترل جریان می‌باشد که کنترلر تکراری در حلقه کنترل جریان این مبدل قرار دارد. کنترلرهای تکراری که در حالت کلی برای ردیابی سیگنال‌های متناوب و حذف اغتشاشات متناوب به کار می‌روند، در این مبدل اعوجاج عبور از صفر جریان ورودی را به حداقل رسانده و خطای حالت دائم ردیابی را بسیار کاهش می‌دهند. پایداری کنترلر تکراری و انتخاب پارامترهای آن نیز در این مقاله موردمطالعه قرار می‌گیرد. جهت تأیید نتایج تئوری، شبیه‌سازی این مبدل در محیط Simulink نرم‌افزار MATLAB انجام‌شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که روش کنترل تکراری ضریب توان شبکه را اصلاح نموده و اعوجاج هارمونیکی کلی (THD) جریان ورودی توسط این روش بسیار بهبودیافته است.

کلمات کلیدی

, مبدل بوست, اصلاح ضریب توان, اعوجاج هارمونیکی کلی, کنترل تکراری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044037,
author = {کرباس فروشان, محمدصادق and راضی, رضا and منفرد, محمد and علومی بایگی, مهدی},
title = {کنترل تکراری جریان مبدل بوست جهت اصلاح ضریب توان شبکه},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014)},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مبدل بوست; اصلاح ضریب توان; اعوجاج هارمونیکی کلی; کنترل تکراری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل تکراری جریان مبدل بوست جهت اصلاح ضریب توان شبکه
%A کرباس فروشان, محمدصادق
%A راضی, رضا
%A منفرد, محمد
%A علومی بایگی, مهدی
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014)
%D 2014

[Download]