آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (559-574)

عنوان : ( بررسی سناریوهای تغییراقلیم بر اساس نتایج حاصل از دو روش ریزمقیاس گردانی آماری برای متغیر تبخیر-تعرق مرجع در منطقه ارومیه )

نویسندگان: منصوره کوهی , سیدحسین ثنائی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات مربوط به روابط تغییر اقلیم و توازن هیدرولوژی، از تبخیر-تعرق مرجع در برآورد تغییرات مقدار و تحلیل روند تبخیر-تعـرق واقعـی و یـا جهت تعیین تغییرات در تقاضای تبخیر جو استفاده می شود. در برخی از پژوهش ها، معادلات دما یا تابش مبنا بکار رفته اند. با توجه به تغییـر متغیرهـای اقلیمی موثر بر تبخیر-تعرق مرجع، باید از کاربرد معادلات تک متغیره در تعیین روند تبخیر-تعرق مرجع اجتناب کرد. در این پژوهش، ویژگی های زمـانی تبخیر-تعرق مرجع در دوره حاضر و آتی مورد بررسی قرار گرفت. ETo طی دوره 1961-2005 بر اسـاس روش F-P-M و طـی دوره 2011-2099 بـا ریزگردانی خروجی های مدل HadCM3 تحت دو سناریوی A2 و B2 توسط SDSM و سناریوی A2 با استفاده از مدل LARS-WG بدست آمـد. نتایج نشان داد این متغیر در دوره 1961-1990همگام با روند نزولی دمای میانگین و دمای بیشینه و کمینه، دارای روند نزولی بوده اسـت. آهنـگ تغییـر 1/7 و 0/96 به ترتیب برای سناریوی A2 و B2 بدست آمد. میانگین افزایش مقدار تبخیر-تعرق حاصـل از 1- طی دوره 2011-2099 به میزان mm.yrدو سناریو طی 2050s ،2020s و 2080s نسبت به دوره پایـه بـا اسـتفاده از SDSM، بـه ترتیـب 7/1 ،%4/2% و 12/5% و در مـدل LARS-WG در .آمد بدست %14/9 و %7/8 ،%3/4 میزان به A2 سناریوی

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, تبخیر-تعرق, ریزمقیاس گردانی آماری, ارومیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044048,
author = {کوهی, منصوره and ثنائی نژاد, سیدحسین},
title = {بررسی سناریوهای تغییراقلیم بر اساس نتایج حاصل از دو روش ریزمقیاس گردانی آماری برای متغیر تبخیر-تعرق مرجع در منطقه ارومیه},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {7},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-7942},
pages = {559--574},
numpages = {15},
keywords = {تغییر اقلیم، تبخیر-تعرق، ریزمقیاس گردانی آماری، ارومیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سناریوهای تغییراقلیم بر اساس نتایج حاصل از دو روش ریزمقیاس گردانی آماری برای متغیر تبخیر-تعرق مرجع در منطقه ارومیه
%A کوهی, منصوره
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]