اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (121-142)

عنوان : ( تعیین راه بردهای بهینه ی آبیاری ذرت دانه یی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی مطالعه ی موردی منطقه ی زرقان فارس )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , پری ناز جانسوز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه ی حاضر با استفاده از معیارهای برتری تصادفی به بررسی راه برد های کم آبیاری ذرت دانه یی در منطقه ی زرقان فارس پرداخته شد. نتایج نشان داد که راه برد بهینه ی کم آبیاری بر اساس عمل کرد و بازده ناخالص در مرحله ی دوم و چهارم رشد ذرت است. در شرایط محدودیت آب و زمین، کشاورز ریسک پذیر و ریسک گریز رفتار متفاوتی در انتخاب سطح زیرکشت بر اساس هر برنامه ی آبیاری از خود نشان دادند. کشاورز ریسک گریز به برنامه ی 10% کم آبیاری در مرحله ی دوم و چهارم رشد و ریسک پذیر به برنامه ی 5% کم آبیاری در چهار مرحله ی رشد ذرت، بالاترین سطح زیر کشت را اختصاص دادند

کلمات کلیدی

, کم آبیاری, معیار برتری تصادفی, ذرت دانه یی, زرقان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044049,
author = {صبوحی صابونی, محمود and پری ناز جانسوز},
title = {تعیین راه بردهای بهینه ی آبیاری ذرت دانه یی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی مطالعه ی موردی منطقه ی زرقان فارس},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-5524},
pages = {121--142},
numpages = {21},
keywords = {کم آبیاری، معیار برتری تصادفی، ذرت دانه یی، زرقان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین راه بردهای بهینه ی آبیاری ذرت دانه یی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی مطالعه ی موردی منطقه ی زرقان فارس
%A صبوحی صابونی, محمود
%A پری ناز جانسوز
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2011

[Download]