اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (209-228)

عنوان : ( بررسی اثر بارندگی بر الگوی کشت و درآمد ناخالص کل در محدوده ی شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , مصطفی مردانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

که با میزان بارندگی هم بستگی شدیدی دارد. در نظرگرفتن بارندگی به عنوان یکی از عوامل مهم عدم حتمیت در تعیین الگوی بهینه کشت، از مواردی است که مورد غفلت قرار گرفته است. در مطالعه ی حاضر، تاثیر عامل بارندگی بر الگوی بهینه ی کشت و درآمد ناخالص کل در شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد واقع در استان اصفهان بررسی شد. مدل مورد استفاده، مدل بهینه سازی با عواملی کنترل کننده ی میزان محافظه کاری بود. داده های مورد نیاز مطالعه از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت میراب زاینده رود استان اصفهان برای سال کشاورزی 1388 گرفته شد. یافته ها نشان داد که عامل بارندگی بر سطح زیرکشت و درآمد ناخالص کل تاثیری مثبت دارد. در سطح احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود به مقدار 1/0 (1/0=p) درآمد ناخالص کل از 197 به 233 میلیارد ریال و سطح زیرکشت از 7241 به 10726 هکتار افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به نقش تاثیرگذار بارندگی بر تصمیم گیری کشاورزان در تعیین ترکیب محصولات کشاورزی، توصیه می شود به این عامل در سطح سیاست گزاری بیش تر توجه شود.

کلمات کلیدی

, بارندگی, عدم حتمیت, الگوی بهینه ی کشت, شبکه ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044050,
author = {صبوحی صابونی, محمود and مصطفی مردانی},
title = {بررسی اثر بارندگی بر الگوی کشت و درآمد ناخالص کل در محدوده ی شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-5524},
pages = {209--228},
numpages = {19},
keywords = {بارندگی، عدم حتمیت، الگوی بهینه ی کشت، شبکه ی آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر بارندگی بر الگوی کشت و درآمد ناخالص کل در محدوده ی شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد
%A صبوحی صابونی, محمود
%A مصطفی مردانی
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2011

[Download]