تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (171-189)

عنوان : ( برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط )

نویسندگان: جعفر نجاری , محمود صبوحی صابونی , ماشاءاله سالارپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه ی تفریحی چاه نیمه در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل واقع می باشد که به دلیل جاذبه ی زیاد، یکی از مناطق تفریحی و گردشگری مهم در سطح استان است. بنابراین، مطالعه ی ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه ی گردشگری در منطقه موثر باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، با استفاده از مدل لوجیت برآورد شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 142 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با بازدیدکنندگان از چاه نیمه در بهار سال 1390 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 93% درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از چاه نیمه می باشند. همچنین ضرایب متغیرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد، جنسیت، شغل، تعداد دفعات بازدید، میزان علاقه مندی به حفظ محیط زیست چاه نیمه در سطح 5% معنی دار بودند، اما متغیرهای سن، اندازه خانوار و تحصیلات در سطح 5% اثر معنی داری بر تمایل افراد به پرداخت ندارند، ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده اند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفرجی چاه نیمه حدود 3920 ریال برای هر نوبت بازدید و ارزش تفریحی سالانه آن برابر1568000000ریال برآورد شد. متغیر تعداد دفعات بازدید سالانه نیز به طور معنی داری بر قبول ورودیه اثر منفی دارد. با توجه به اهمیتی که مردم برای بازدید از چاه نیمه قائل اند و برای رسیدن به جامعه ای سالم و تداوم و پیشرفت و توسعه اقتصادی، شایسته است که برنامه ریزان و مسئولان به بهبود کیفیت محیط زیست، کنترل و نظارت جهت نیل به توسعه ی پایدار مناظر طبیعی منطقه توجه بیشتری داشته و با گسترش امکانات مناسب برای خانواده ها و بهبود بهداشت در این گونه فضاها به منظور بالا بردن رفاه جامعه، کمک بیشتری کنند.

کلمات کلیدی

, ارزش تفریحی, روش ارزیابی مشروط, چاه نیمه, سیستان و بلوچستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044051,
author = {جعفر نجاری and صبوحی صابونی, محمود and ماشاءاله سالارپور},
title = {برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-6407},
pages = {171--189},
numpages = {18},
keywords = {ارزش تفریحی، روش ارزیابی مشروط، چاه نیمه، سیستان و بلوچستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
%A جعفر نجاری
%A صبوحی صابونی, محمود
%A ماشاءاله سالارپور
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2012

[Download]