اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (400-409)

عنوان : ( تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی )

نویسندگان: حمید محمدی , محمود صبوحی صابونی , احمد علی کیخا , زکریا فرجزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان فارس با تولید بیش از 16 درصد از گوجه فرنگی کشور بالاترین تولید را در کشور داراست. این مطالعه با هدف تعیین اولویت برای ایجاد واحدهای تبدیل گوجه فرنگی در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور از الگوی حمل و نقل حداقل کننده جابجایی برای شبکه انتقال گوجه فرنگی از مراکز تولید به مراکز تبدیل و از مراکز تبدیل به مراکز مصرف استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به هریک از واحدهای تبدیل و تکمیل پرسشنامه در سال 1387و همچنین پایگاه اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. با توجه به مقادیر جابجایی نهایی به دست آمده از اجرای الگوی بهینه متوسط جابجایی در هر یک از مسیرهای منتهی به شهرستان های مختلف استان محاسبه و اولویت شهرستان های مختلف تعیین گردید. بر اساس یافته ها مشخص گردید شهرستان های مرودشت، شیراز، پاسارگاد، اقلید و خرمبید کمترین افزایش در جابجایی کل را در اثر ایجاد واحدهای جدید خواهند داشت. همچنین مشخص گردید میزان فاصله از مراکز مصرف نیز در تعیین اولویت شهرستان های مختلف حایز اهمیت است و بر همین اساس بطور کلی شهرستان های شمالی استان فارس دارای موقعیت بهتر ارزیابی شدند.

کلمات کلیدی

, رب گوجه فرنگی, شبکه انتقال, مراکز تبدیل, مکان یابی, استان فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044055,
author = {حمید محمدی and صبوحی صابونی, محمود and احمد علی کیخا and زکریا فرجزاده},
title = {تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4722},
pages = {400--409},
numpages = {9},
keywords = {رب گوجه فرنگی، شبکه انتقال، مراکز تبدیل، مکان یابی، استان فارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی
%A حمید محمدی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A احمد علی کیخا
%A زکریا فرجزاده
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2012

[Download]