تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (1-16)

عنوان : ( مدیریت تخصیص آب سد مهاباد با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اولویتی )

نویسندگان: هیمن نادر , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی بوده و یک عنصر حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب می شود. بنابراین اهمیت کنترل و استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، انکارنشدنی است. برنامه ریزی آرمانی به عنوان ابزاری برای تخصیص بهینه آب، جهت تجزیه و تحلیل و حل مسائلی با آرمان ها و اهداف متعدد استفاده می شود. در مطالعه حاضر به منظور تخصیص بهینه آب سد مهاباد، به عنوان یکی از ده سد پر آب کشور، از برنامه ریزی آرمانی اولویتی استفاده شده است. داده های مورد استفاده مربوط به دوره زمانی 1387-1355 بوده که با استفاده از روش مونت کارلو شبیه سازی شده است. اهداف اولویت دار شامل تامین آب شرب، تامین آب کشاورزی و تولید برق می باشند. نتایج نشان داد، با توجه به اهداف تصمیم گیرنده و درنظر گرفتن ترتیب اولویت آرمان ها، می توان آب تخصیصی به بخش کشاورزی و شرب را افزایش داد. بدین ترتیب با افزایش تخصیص آب به بخش کشاورزی، می توان سطح زیر کشت بیشتر و به دنبال آن درآمد ناخالص بیشتری بدست آورد. همچنین با اولویت اول قرار دادن تولید برق، می توان برق بیشتری نسبت به دیگر شرایط تولید کرد.

کلمات کلیدی

, تخصیص آب, برنامه ریزی آرمانی, سد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044057,
author = {هیمن نادر and صبوحی صابونی, محمود},
title = {مدیریت تخصیص آب سد مهاباد با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اولویتی},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-6407},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {تخصیص آب، برنامه ریزی آرمانی، سد مهاباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت تخصیص آب سد مهاباد با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اولویتی
%A هیمن نادر
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2011

[Download]