آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-9) , صفحات (462-470)

عنوان : ( بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره )

نویسندگان: مهدی مهاجرپور , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برگاب از جمله پارامترهای مهم و تأثیرگذار بر میزان تبخیر -تعرق و نیز روابط هیدرولوژیک می باشد، که در بسیاری از موارد از آن صرف نظر می شود. به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری دو پارامتر شاخص سطح برگ و ضریب استهلاک نور بر میزان برگاب در این بررسی دو گیاه گندم و سویا تحت شرایط یکسان با آبیاری بارانی در لایسیمترهای تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فر دوسی مشهد در بهار و تابستان 1391 کشت گردید و مقدار برگاب از روش بیلان آبی اندازه گیری شد . نتایج بدست آمده حاکی از رابطه ی میان میزان برگاب و شاخص سطح برگ و ضریب استهلاک نور 1/ 0) و بیشترین مقدار آن در سویا به مقدار 2 / بود، به نحوی که با افزایش شاخص سطح برگ ، برگاب به طور معنی داری افزایش یافت (با شیب 15 4 بدست آمد . همچنین با کاهش ضریب / 1 سانتی متر در شاخص سطح برگ 58 / 6 و برای گندم حداکثر به 1 / سانتیمتر در شاخص سطح برگ 19 3) مقادیر برگاب گیاه گندم بیشتر از سویا بود، این / 1 کاهش یافت . نتایج نشان داد که در سطوح برگ یکسان ( 2 / استهلاک نور ، برگاب با شیب 023 0 سانتیمتر اندازه گیری شد . در حالی که در ضریب استهلاک نور یکسان مقدار برگاب در هر دو گیاه برابر / 0 و 50 / مقدار برای گندم و سویا به ترتیب 74 بود.

کلمات کلیدی

, برگاب, شاخص سطح برگ, ضریب استهلاک نور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044071,
author = {مهاجرپور, مهدی and علیزاده, امین and موسوی بایگی, محمد},
title = {بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {462--470},
numpages = {8},
keywords = {برگاب، شاخص سطح برگ، ضریب استهلاک نور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره
%A مهاجرپور, مهدی
%A علیزاده, امین
%A موسوی بایگی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]