آب و خاک, دوره (28), شماره (6), سال (2015-3) , صفحات (1298-1310)

عنوان : ( تعیین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-خشکسالی یک پدیده طبیعی خزنده است که با کمبود رطوبت نسبت به شرایط نرمال به کندی آغاز و به آرامی گسترش می یابد. این پدیده به شدتبر همه جوانب فعالیت های بشری تاثیر گذار است. در حالی که تعریف جامع و کاملی برای آت ارائه نشده و یک شاخص دقیق و فراگیری نیز برای پایش آن وجود ندارد. مطالعه حاضر ابتدا به پایش سالانه و فصلی خشکسالی 10 ایستگاه سینوپتیک استان خراسان رضوی در طی یک دوره 24 ساله (1999 - 2010) با دو شاخص SPI و RDI پرداخته است. سپس پارامترهای موثر بر خشکسالی سالانه و فصلی با روش داده های پانلی (داده های ترکیبی) و شاخص های SPI و RDI تعیین شود. بر اساس نتایج حاصل از پایش خشکسالی مشخص شد که تمام شش پارامتر متوسط حداکثر و حداقل دما، ساعت آفتابی، بارش، درصد رطوبت نسبی و متوسط سرعت باد در ارتفاع دو متری که برای محاسبه شاخص RDI استفاده می شوند، برای محاسبه خشکسالی سالانه و فصلی 10 ایستگاه مورد مطالعه نیاز نیست و تنها برخی از این پارامترها بسته به مقیاس زمانی مورد نظر نیاز است. پارامتر متوسط دمای حداقل در مقیاس های زمانی سالانه و فصل تابستان پارامتر درصد رطوبت نسبی در مقیاس های زمانی سالانه فصل بهار و زمستان به عنوان پارامتر های موثر پیش بینی انتخاب شدند. همچنین بارش نیز تنها عامل موثر بر خشکسالی با توجه به شاخص های SPI و RDI در مقیاس های زمانی سالانه و فصلی می باشد.

کلمات کلیدی

, پانل دیتا, خراسان رضوی, خشکسالی, شاخص های RDI, و SPI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044072,
author = {کواکبی, غزاله and موسوی بایگی, محمد and مساعدی, ابوالفضل and جباری نوقابی, مهدی},
title = {تعیین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {28},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {1298--1310},
numpages = {12},
keywords = {پانل دیتا، خراسان رضوی، خشکسالی، شاخص های RDI; و SPI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
%A کواکبی, غزاله
%A موسوی بایگی, محمد
%A مساعدی, ابوالفضل
%A جباری نوقابی, مهدی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]