اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21

عنوان : ( تعیین دمای بهینه جهت جوانه زنی بذر Climacoptera turcomanica، گیاهی با قابلیت زینتی شدن و مقاوم به شوری )

نویسندگان: امیرحسن حسینی , لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Climacoptera turcomanica از خانواده اسفناجیان است، و دارای پراکنش ایرانی-تورانی بوده است. این گیاه بخصوص در شن‌زارها و بیابان ها از اهمیت اکولوژیکی بسیار بالایی برخوردارند و به دلیل داشتن فرم رویشی خاص، میوه های زیبا در فصل پاییز دارای ارزش زینتی بوده است. به منظور یافتن دمای مناسب برای جوانه زنی بذر این گیاه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با دماهای 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 درجه سانتیگراد در پژهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید و درصد و سرعت جوانه زنی و میانگین زمان جوانه زنی بذور در هر درجه حرارت محاسبه شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دماهای مختلف بر درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه زنی بذر تاثیر معنی داری در سطح احتمال 1درصد داشتند. بیشترین درصد جوانه زنی در دمای 20 درجه (100درصد) مشاهده شد که با دماهای 5، 10، 15، 25، 30، 35 درجه اختلاف معنی داری نداشت. بالاترین سرعت جوانه زنی در دمای 20 و 25 درجه مشاهده شد. همچنین بیشرین و کمترین میانگین زمان جوانه زنی به ترتیب در دمای 5 و 45 درجه مشاهده شد.. به طور کلی نتایج نشان داد که بذر گیاه C. turcomanica قابلیت جوانه زنی درمحدوده دمایی وسیعی را دارد دمای 20 درجه سانتی گراد به عنوان دمای بهینه جهت جوانه زنی این گیاه با بیشترین سرعت و بالاترین درصد جوانه زنی معرفی می گردد

کلمات کلیدی

, Climacoptera turcomanica, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044086,
author = {حسینی, امیرحسن and سمیعی, لیلا},
title = {تعیین دمای بهینه جهت جوانه زنی بذر Climacoptera turcomanica، گیاهی با قابلیت زینتی شدن و مقاوم به شوری},
booktitle = {اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {Climacoptera turcomanica، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین دمای بهینه جهت جوانه زنی بذر Climacoptera turcomanica، گیاهی با قابلیت زینتی شدن و مقاوم به شوری
%A حسینی, امیرحسن
%A سمیعی, لیلا
%J اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
%D 2014

[Download]