دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (20), شماره (4), سال (2011-2) , صفحات (101-112)

عنوان : ( تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر) )

نویسندگان: امید زمانی , محمود صبوحی صابونی , هیمن نادر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه الگوی بهینه کشت شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی با استفاده از برنامه ریزی کسری چندمعیاره فازی براساس داده های مقطعی سال زراعی 1387-1386 با اهداف کشاورزی پایدار تعیین گردید. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دومرحله ای از طریق تکمیل 600 پرسش نامه از سطح 60 روستای شهرستان پیرانشهر به دست آمد. نتایج نشان داد که الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی کسری چندهدفه فازی برای دست یابی به پایداری با الگوی فعلی کشت اختلاف زیادی دارد. افزون بر این نتایج حاصل از شاخص-های پایداری (نسبت درآمد ناخالص به استفاده از کودهای شیمیایی و سموم مختلف) نشان از اهمیت هدف و یا حداقل کردن این نهاده در جهت پایداری داشت. شاخص های پایداری به ترتیب برای نهاده-های سموم شیمیایی قارچ کش، علف کش، حشره کش، کودهای ازته و فسفاته بدست آمد. با توجه به یافته ها، اهمیت حذف و یا حداقل کردن نهاده سم شیمیایی قارچ کش بیشتر از سایر نهاده ها بود.

کلمات کلیدی

, الگوی بهینه کشت, برنامه ریزی کسری با اهداف چندگانه, کشاورزی پایدار, شهرستان پیرانشهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044087,
author = {امید زمانی and صبوحی صابونی, محمود and هیمن نادر},
title = {تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر)},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2011},
volume = {20},
number = {4},
month = {February},
issn = {2476-4310},
pages = {101--112},
numpages = {11},
keywords = {الگوی بهینه کشت، برنامه ریزی کسری با اهداف چندگانه، کشاورزی پایدار، شهرستان پیرانشهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر)
%A امید زمانی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A هیمن نادر
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2476-4310
%D 2011

[Download]