اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21

عنوان : ( تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان )

نویسندگان: امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلیوم بخش بزرگی از گیاهان خانواده آلیاسه را تشکیل می دهند و شامل گروه های متنوعی از گیاهان علفی چند ساله با ساقه های ریزوم دار و یا پیازی می باشند. در جنس آلیوم بسیاری از گیاهان با ارزش اقتصادی و گونه های زینتی وجود دارد. در ایران حدود 100 گونه آلیوم وجود دارد که تنها 30 گونه از آن از استان خراسان گزارش شده است. چهار زیر رده اصلی این جنس شامل آلیوم، ریزیریدیوم، ملانوکرومیوم، آمرآلیوم هستند. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار گونه بذری(A.stipitatum، A.kuhsorkhense، A.ellisii، A.xiphopetalum) در تیمار دمایی(5، 10، 15، 20، 25درجه سانتی گراد) اجرا و در هر تیمار حرارتی 4 تکرار 25 تایی بذر در نظر گرفته شد، سپس درصد و سرعت جوانه زنی و میانگین زمان جوانه زنی بذور در هر درجه حرارت محاسبه می شود. نتایج تجزیه واریانس داده ها مشخص کرد که تمامی تیمار ها اعم شامل از دما و گونه و اثر متقابل آنها برای کلیه صفات ارزیابی شده در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بوده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که دمای 5 درجه بیشترین میزان درصد ، سرعت و میانگین زمان جوانه زنی را داشته است. و در تمامی گونه های جوانه زنی در دمای 5 درجه اختلاف بسیار معنی درای با سایر دماها وجود داشت. بیشترین سرعت جوانه زنی مربوط به A.ellisii و کمترین سرعت جوانه زنی را A.kuhsorkhense و A.stipitatum نشان دادند.

کلمات کلیدی

, آلیوم, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, میانگین زمان جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044088,
author = {حسینی, امیرحسن and تهرانی فر, علی and سمیعی, لیلا and شور, محمود and معماریانی, فرشید},
title = {تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان},
booktitle = {اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آلیوم، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان
%A حسینی, امیرحسن
%A تهرانی فر, علی
%A سمیعی, لیلا
%A شور, محمود
%A معماریانی, فرشید
%J اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
%D 2014

[Download]