تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (163-180)

عنوان : ( کاربرد برنامه ریزی چند هدفه و پارامتر های کنترل کننده میزان محافظه کاری در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: شهرستان مشهد )

نویسندگان: مصطفی مردانی , حسن سخدری , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصمیم گیری در مورد طرح های کشاورزی بدون توجه به عدم حتمیت باعث بروز مشکلات فراوانی برای کشاورزان و مدیران اجرایی خواهد شد. در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه ریزی چند منظوره در شرایط عدم حتمیت به تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان مشهد پرداخته شد. برای حل مدل مورد مطالعه از روش مجموعه غیر پست استفاده و براین اساس، ماتریس بازده نهایی برای تعیین وزن اهداف، حداکثر کردن درآمد ناخالص و حداقل کردن هزینه محاسبه شد. برای اعمال شرایط عدم حتمیت در مدل از بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری استفاده شد. داده های مورد نیاز مطالعه از جهاد کشاورزی شهرستان مشهد برای سال زراعی 1386 اخذ گردید و یافته ها نشان داد که با کاهش میزان عدم حتمیت، سطح زیرکشت کل و درآمد ناخالص کشاورزان افزایش می یابد. با توجه به یافته ها، سیاست های بیمه ای در جهت کاهش ریسک قیمتی یا تولیدی و سیاست قیمت تضمینی برای محصولاتی که با افزایش میزان عدم حتمیت در مدل، الگوهای بهینه کشت را تحت تاثیر قرار می دهند، توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی چند هدفه, مجموعه غیر پست , عدم حتمیت, شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044089,
author = {مصطفی مردانی and حسن سخدری and صبوحی صابونی, محمود},
title = {کاربرد برنامه ریزی چند هدفه و پارامتر های کنترل کننده میزان محافظه کاری در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: شهرستان مشهد},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-6407},
pages = {163--180},
numpages = {17},
keywords = {برنامه ریزی چند هدفه، مجموعه غیر پست ، عدم حتمیت، شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد برنامه ریزی چند هدفه و پارامتر های کنترل کننده میزان محافظه کاری در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: شهرستان مشهد
%A مصطفی مردانی
%A حسن سخدری
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2011

[Download]