علوم محیطی, دوره (32), شماره (4), سال (2011-7) , صفحات (73-82)

عنوان : ( برآورد ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط )

نویسندگان: مهدی خسروی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان در شهرستانهای رستم و ممسنی (واقع در استان فارس) و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این درختان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، شاخص های مدل برآورد گردید. نتایج نشان داد که 5/78 درصد افراد نمونه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از این درختان می باشند. متوسط تمایل به پرداخت هر خانواده برای ارزش حفاظتی درختان گز، 5540 ریال در ماه بدست آمد. ارزش حفاظتی سالانه این درختان در شهرستانهای رستم و ممسنی 165 میلیون ریال برآورد شد. این ارزش برای سیاستگزاران و تصمیم گیران توجیهی قابل قبول جهت حمایت های بیشتر از کیفیت و کمیت درختان گز بدست می دهد.

کلمات کلیدی

, روش ارزشگذاری مشروط, تمایل به پرداخت, درختان گز, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044091,
author = {مهدی خسروی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {برآورد ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط},
journal = {علوم محیطی},
year = {2011},
volume = {32},
number = {4},
month = {July},
issn = {1735-1324},
pages = {73--82},
numpages = {9},
keywords = {روش ارزشگذاری مشروط، تمایل به پرداخت، درختان گز، مدل لاجیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
%A مهدی خسروی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2011

[Download]