تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (73-88)

عنوان : ( تعیین کارایی مصرف آب آبیاری حوضه آبریز قره قوم با تاکید بر محدودیت های وزنی )

نویسندگان: سمیه خنجری , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به تولیدات کشاورزی، افزایش کارایی مصرف آب آبیاری علاوه بر افزایش تولید به ازای هر واحد آب مصرفی باعث استفاده پایدار از منابع محدود آب می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل های CCR و BCC کارایی نسبی واحد های تصمیم گیرنده حوضه آبریز قره قوم(استان خراسان رضوی) تعیین شد. با استفاده از مدل BCC با محدودیت های وزنی، کارایی مصرف آب آبیاری براساس قضاوت های ارزشی واحدهای تصمیم گیرنده بررسی شد. نتایج نشان داد کارایی واحدها در مدلCCR و BCC درحالت بدون محدودیت وزنی به طور قابل توجهی پایین می باشد. براساس نتایج مدل BCC با محدودیت های وزنی، اکثر واحدهای تصمیم گیرنده کارا بودند. مقادیر هدف نهاده ها و محصول برای واحدهای ناکارا تعیین شد. با توجه به یافته ها، یک سیاست قیمتی مناسب برای نهاده آب و دوره های آموزشی و ترویجی در بهبود کارایی واحدهای مورد مطالعه می تواند موثر می باشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل پوششی داده ها, حوضه آبریز قره قوم, محدودیت های وزنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044093,
author = {سمیه خنجری and صبوحی صابونی, محمود},
title = {تعیین کارایی مصرف آب آبیاری حوضه آبریز قره قوم با تاکید بر محدودیت های وزنی},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-6407},
pages = {73--88},
numpages = {15},
keywords = {تحلیل پوششی داده ها، حوضه آبریز قره قوم، محدودیت های وزنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین کارایی مصرف آب آبیاری حوضه آبریز قره قوم با تاکید بر محدودیت های وزنی
%A سمیه خنجری
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2011

[Download]