آب و فاضلاب, دوره (21), شماره (75), سال (2010-11) , صفحات (88-98)

عنوان : ( مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای )

نویسندگان: فاطمه رستگاری پور , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر مدیریت آب سد کارده با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای در شرایط عدم قطعیت مورد بررسی قرار گرفت. برنامه ریزی بازه ای چند مرحله ای از ترکیب دو برنامه ریزی پویا و بازه ای در چارچوب بهینه سازی تصادفی تشکیل می شود. پویایی مدل، به کارگیری خط مشی از پیش تعریف شده در طی فرایند بهینه سازی و استفاده از پارامترهای بازه ای و احتمالات در شرایط عدم قطعیت از مزیتهای این تکنیک است. این روش، سناریوهای تصمیم گیری تحت مقادیر مختلف کمبود آب را ارائه می دهد. داده های مطالعه از سازمان آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی و برای سالهای 67 تا 86 جمع آوری شد. نتایج نشان داد در بدترین شرایط، طی سه سال آینده (تا سال 90) به ترتیب 9/1، 55/2 و 1/3 میلیون مترمکعب کمبود آب در بخش شهری و 22/0، 32/0 و 75/0 در بخش کشاورزی رخ خواهد داد. کاهش 5/0، 7/0 و 1 مترمکعب در الگوی مصرف ماهانه بخش شهری و افزایش 6، 11 و 20 درصد در راندمان آبیاری بخش کشاورزی تحت پوشش سد کارده، راهکارهای مناسبی برای رویارویی با بحران کم آبی در سه سال آینده است.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی تصادفی, روش چند مرحله ای, پارامترهای بازه ای, عدم قطعیت, سد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044096,
author = {فاطمه رستگاری پور and صبوحی صابونی, محمود},
title = {مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2010},
volume = {21},
number = {75},
month = {November},
issn = {1024-5936},
pages = {88--98},
numpages = {10},
keywords = {برنامه ریزی تصادفی، روش چند مرحله ای، پارامترهای بازه ای، عدم قطعیت، سد کارده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای
%A فاطمه رستگاری پور
%A صبوحی صابونی, محمود
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2010

[Download]