محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (36), شماره (54), سال (2010-8) , صفحات (51-58)

عنوان : ( برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط )

نویسندگان: نیلوفر محمودی , سمیه شیرزادی لسکوکلایه , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بندر انزلی یکی از شهرستان های استان گیلان است که به دلیل جاذبه های زیاد از مناطق تفریحی و گردشگری مهم است. بنابراین، مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد ارزش تفریحی تالاب انزلی، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، مدل لوجیت به روش حداکثر درست نمایی برآورد شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان از تالاب انزلی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که، ضرایب متغیرهای قیمت پیشنهادی، کیفیت زیست محیطی تالاب، درآمد و سن در سطح ? ? معنی دار بودند، اما سایر متغیر ها در سطح ? ? اثر معنی داری بر تمایل افراد به پرداخت ندارند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفرجی تالاب انزلی حدود ????0 ریال و ارزش تفریحی سالانه آن برابر 1490000000 ریال برآورد شد. همچنین، ?? ? افراد دارای انگیزه قوی برای مشارکت در امور بهینه سازی تالاب هستند. متغیر کیفیت زیست محیطی (ارزش زیست محیطی تالاب) نیز به طور معنی داری بر قبول ورودیه اثر مثبت دارد. با توجه به اهمیتی که مردم برای بازدید از محیط های جذاب قائلند و برای رسیدن به جامعه ای سالم و تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی، شایسته است که برنامه ریزان و مسئولان به بهبود کیفیت محیط زیست، کنترل و نظارت جهت نیل به توسعه پایدار مناظر طبیعی منطقه توجه بیشتر داشته و با گسترش امکانات مناسب برای خانواده ها و بهبود بهداشت در این گونه فضاها به منظور بالابردن رفاه جامعه کمک بیشتری کنند.

کلمات کلیدی

, ارزش تفرجی , تالاب انزلی , روش ارزیابی مشروط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044097,
author = {نیلوفر محمودی and سمیه شیرزادی لسکوکلایه and صبوحی صابونی, محمود},
title = {برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط},
journal = {محیط شناسی- Journal of Environmental Studies},
year = {2010},
volume = {36},
number = {54},
month = {August},
issn = {1025-8620},
pages = {51--58},
numpages = {7},
keywords = {ارزش تفرجی ، تالاب انزلی ، روش ارزیابی مشروط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط
%A نیلوفر محمودی
%A سمیه شیرزادی لسکوکلایه
%A صبوحی صابونی, محمود
%J محیط شناسی- Journal of Environmental Studies
%@ 1025-8620
%D 2010

[Download]