تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-7) , صفحات (93-104)

عنوان : ( تعیین عمق بهینه ی اقتصادی چاه های آب کشاورزی : مطالعه ی موردی دشت بجنورد )

نویسندگان: عصمت مجرد , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، برای تعیین عمق بهینه ی چاههای آب کشاورزی دشت بجنورد با هدف کاهش هزینه ی حفاری و پمپاژ آب و تامین آب مورد نیاز کشاورزی از مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی استفاده شد. برای تعیین عمق بهینه ی حفر چاهها فرض شد که کشاورزان برای دستیابی به دبی اولیه، در شرایطی که بیلان آبی آبخوان، اجازه ی حفاری دوباره ی چاه و برداشت آب از آن را بدهد، به حفاری دوباره ی ( کف شکنی) چاههای موجود می پردازند. بدین منظور از 380 حلقه چاه کشاورزی دشت بجنورد در سال 1385 استفاده شد. نتایج نشان داد که برداشت آب از چاه با کف شکنی چاههای موجود تا ارتفاع 205 متری مقرون به صرفه خواهد بود. با حفاری چاه تا عمق 205 متری دبی چاه و ارتفاع پمپ به ترتیب 29 لیتر برثانیه و 228 متر تعیین شد. افزون بر آن، سطح زیرکشت بهینه برای هر محصول با هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزی به وسیله ی حفر چا ههای موجود تعیین شد. بنا بر یافته های مطالعه، تعیین ارتفاع بهینه ی حفر چاههای کشاورزی و نظارت مستمر بر میزان برداشت آب از چاهها جهت حفظ منابع آب زیرزمینی برای کاربردهای کشاورزی توصیه شده است.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی غیرخطی, عمق بهینه, چاههای آب, دشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044099,
author = {عصمت مجرد and صبوحی صابونی, محمود},
title = {تعیین عمق بهینه ی اقتصادی چاه های آب کشاورزی : مطالعه ی موردی دشت بجنورد},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-6407},
pages = {93--104},
numpages = {11},
keywords = {برنامه ریزی غیرخطی، عمق بهینه، چاههای آب، دشت بجنورد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین عمق بهینه ی اقتصادی چاه های آب کشاورزی : مطالعه ی موردی دشت بجنورد
%A عصمت مجرد
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2010

[Download]