بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , 2014-10-27

عنوان : ( مدلسازی دینامیک تولید و بار پاسخگو به منظور بررسی دقیق اثرات بلندمدت نصب کنتورهای هوشمند برق در ایران )

نویسندگان: مهدی صمدی بی نیازی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده — امروزه با توسعه برنامه های پاسخگویی بار، مشارکت مشتریان در بهره برداری رو به افزایش است. لذا، نیاز به در نظر گرفتن پاسخگویی بار در فرایند برنامه ریزی احساس می شود. سیاستگذاران به فهم ساده و روشن تأثیرات بلندمدت پاسخگویی بار از جنبه های فنی و اقتصادی، برای اتخاذ تصمیمات مناسب نیاز دارند. در این مقاله با مدلسازی دینامیک سرمایه گذاری در توسعه تولید در یک سیستم شامل بار پاسخگو، به بررسی اثرات بلندمدت پاسخگویی بار پرداخته شده است. در این راستا سه شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است. سیستم مورد مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی در کشور ایران می باشد. همچنین نقش مؤثر پاسخگویی بار در بهبود شاخصهای سیستم در برابر عدم قطعیتهای ممکن در آینده، تجزیه و تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی — پاسخگویی بار؛ سرمایه¬گذاری در توسعه تولید؛ قابلیت اطمینان, سیستم عرضه برق ایران, کنتور هوشمند برق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044108,
author = {صمدی بی نیازی, مهدی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {مدلسازی دینامیک تولید و بار پاسخگو به منظور بررسی دقیق اثرات بلندمدت نصب کنتورهای هوشمند برق در ایران},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی — پاسخگویی بار؛ سرمایه¬گذاری در توسعه تولید؛ قابلیت اطمینان، سیستم عرضه برق ایران، کنتور هوشمند برق.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی دینامیک تولید و بار پاسخگو به منظور بررسی دقیق اثرات بلندمدت نصب کنتورهای هوشمند برق در ایران
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2014

[Download]